กรมราชทัณฑ์รับผู้ช่วยพนง.ราชทัณฑ์ 704 อัตรา
ข่าว >> ข่าวแหล่งงาน (ข่าว)
ด้วยกรมราชทัณฑ์  ประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวของกรมราชทัณฑ์เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภทพนักงานราชการทั่วไป  จึงประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวของกรมราชทัณฑ์เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ  โดยมีรายละเอียด  ดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง
-ผู้ช่วยพนักงานราชทัณฑ์

กลุ่มงาน
-กลุ่มงานบริการ

ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ
-มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานราชทัณฑ์ตามที่ได้รับมอบหมาย  เช่น งานธุรการ  งานช่วยเหลือเจ้าพนักงานในการปฏิบัติงานของฝ่ายต่างๆ    จัดทำทะเบียนประวัติผู้ต้องขัง  การจำแนกลักษณะผู้ต้องขัง  งานบริการเยี่ยมญาติ  การเขียนใบเยี่ยมญาติ  การตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการเยี่ยมผู้ต้องขัง   งานรับฝากเงินผู้ต้องขัง    การจำหน่ายสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคร้านสงเคราะห์ผู้ต้องขัง  จัดทำบัญชีรายการต่างๆ   การตรวจค้นจดหมายเข้า-ออก   และสิ่งตีพิมพ์ที่ได้รับอนุญาตให้นำเข้าเรือนจำได้  การจัดทำสถิติข้อมูลต่างๆ  รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่เวรยามรักษาการณ์นอกเวลาราชการร่วมกับเจ้าพนักงานเรือนจำ  ภายใต้กำกับดูแลและตรวจสอบของเจ้าหน้าที่  พัศดี  ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ  ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
-ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้  ทุกสาขา  

อัตราว่าง
-จำนวน  704  ตำแหน่ง  (รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข  2)

อัตราค่าตอบแทน
-6,410  บาท

ระยะเวลาการจ้าง
-1  ปี

คุณสมบัติทั่วไป
(1)  มีสัญชาติไทย
(2)  มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปี
(3)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(4)  ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ  หรือ  จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
(5)  ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง  กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(6)  ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิด  ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท  หรือความผิด  ลหุโทษ  ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
(7)  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงาน  อื่นของรัฐ
(8)  มีสถานภาพเป็นลูกจ้างชั่วคราวของกรมราชทัณฑ์จนถึงวันจ้างเป็นพนักงานราชการ

****หมายเหตุ  ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทำสัญญาจ้าง   จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ  พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือพนักงาน  หรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น และจะต้องนำใบรับรองแพทย์   ซึ่งออกให้ไม่เกิน  1  เดือน  และแสดงว่า  ไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ 3  (พ.ศ.2535)  มายื่นด้วย

สำหรับพระภิกษุหรือสามเณร  ทางราชการไม่รับสมัครสอบและไม่อาจให้    เข้าสอบเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปได้   ทั้งนี้   ตามหนังสือกรมสารบรรณ   คณะรัฐมนตรี       ฝ่ายบริหาร  ที่  นว  89/2501  ลงวันที่  27  มิถุนายน  2501  และตามความในข้อ  5 ของคำสั่งมหาเถรสมาคม     ลงวันที่  17  มีนาคม  2538  

การรับสมัคร
วัน  เวลา  และสถานที่รับสมัคร
-ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร   ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่    เรือนจำและทัณฑสถาน  ที่ประสงค์จะเข้ารับการบรรจุเข้าทำงานหากเป็นผู้ได้รับการเลือกสรร   (รายละเอียดเรือนจำและทัณฑสถาน ที่มีตำแหน่งอัตราว่างตามเอกสารหมายเลข  2)  ตั้งแต่วันที่  13  มิถุนายน  2548  ถึงวันที่  24  มิถุนายน  2548  ในวันและเวลาราชการ  

หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
(1)  รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1.5 X 2 นิ้ว  โดยถ่าย ครั้งเดียวกันไม่เกิน  1  ปี  (นับถึงวันปิดรับสมัคร)  จำนวน  3  รูป
(2)  สำเนาใบประกาศนียบัตรและสำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน  (TRANSCRIPT)   ที่แสดงว่า    เป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัครสอบจำนวนอย่างละ  1  ฉบับ   ทั้งนี้   ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาใดนั้น  จะถือตามกฎหมาย  กฎ  หรือระเบียบเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นๆ  เป็นเกณฑ์   โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจาก   ผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครสอบ   คือ  วันที่  24  มิถุนายน 2548  ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครสอบได้   ก็ให้นำหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้   (สำเนาหนังสือรับรองการสำเร็จการศึกษา) โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้รับอนุมัติประกาศนียบัตร    ซึ่งต้องอยู่ภายในกำหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้  จำนวน  2  ฉบับ
(3)  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  และสำเนาทะเบียนบ้าน   จำนวนอย่างละ  1  ฉบับ
(4)  หนังสือรับรองการปฏิบัติงานจากหน่วยงานที่ปฏิบัติหน้าที่
(5)  สำเนาหลักฐานอื่น ๆ  เช่น  ใบสำคัญการสมรส  (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง)  ใบเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล   (ในกรณีที่ชื่อ – นามสกุล  ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน)  ใบสำคัญทหารกองเกิน  (สด.9)  ใบสำคัญของทหารกองหนุน  (สด.43)  (เฉพาะผู้สมัครเพศชาย)  จำนวนอย่างละ  1  ฉบับ
(6)  ผลงานหรือสรุปผลการดำเนินงาน  (ตามเอกสารหมายเลข  5)  จำนวน  5  ชุด

ทั้งนี้  ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ด้วย

ค่าธรรมเนียมสอบ
-ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าธรรมเนียมสอบ  สำหรับตำแหน่งที่สมัครสอบในวันที่ยื่น  ใบสมัครตำแหน่งละ  50  บาท เมื่อสมัครสอบแล้วค่าธรรมเนียมสอบจะไม่จ่ายคืนให้     เว้นแต่ในกรณีที่เป็นผู้ขาดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง   แต่ทั้งนี้  จะต้องดำเนินการขอคืนก่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ

เงื่อนไขในการรับสมัคร  
-ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรร  จะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบ และรับรองตนเองว่า   เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป  และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง   และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง  ๆ  ในใบสมัครพร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน  ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร   ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ  หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตำแหน่งที่สมัครสอบ  อันมีผลทำให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิสมัครสอบตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการ     รับสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น  และกรมราชทัณฑ์  เรือนจำและ ทัณฑสถาน จะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ
กรมราชทัณฑ์  เรือนจำ  และทัณฑสถาน  จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ   และกำหนดวัน   เวลา   สถานที่ในการสัมภาษณ์พร้อมกัน   ในวันที่  18  กรกฎาคม  2548   ณ  หน่วยงานที่รับสมัคร

โดย thaisouth team   เมื่อวันที่ 13 มิ.ย. 2548 22:15:33 น.

 ความคิดเห็น
ลำดับที่ 1

เอกสารหมายเลข 2 ไม่เห็นมีเลยค่ะจะได้ดูหน่วยงานที่มีตำแหน่งว่างว่าที่ไหนบ้าง

จาก รัดเกล้า เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2548 10:38:21 น.


ลำดับที่ 2

วุฒิปริญญาตรี วทบ. สมัครได้หมั้ยช่วยตอบด้วยขอบคุณครับ

จาก win เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2548 12:25:25 น.


ลำดับที่ 3

เอกสารหมายเลข 2 ใส่ไว้ให้แล้ว ดาวน์โหลดดูได้ค่ะ

จาก thaisouth team เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2548 20:20:05 น.


ลำดับที่ 4

วุฒิปริญญาตรี  ศศบ.  สมัครได้ไหม   ช่วยตอบด้วยค่ะ

จาก กริกานต์ เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2548 15:16:27 น.


ลำดับที่ 5

ลองเข้าไปดูที่ www.correct.go.th หรือสอบถามไปยังกรมราชฑัณท์ น่าจะได้คำตอบที่แน่นอน

จาก thaisouth team เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2548 23:10:18 น.