swotมีความหมายว่าอย่างไร
กระดานข่าว >> กระทู้ (บทความ)
อยากรู้ความหมายของคำว่าswotและอยากให้บอกออกมาเป็นตัวๆ

โดย ยุวดี สีอินทร   เมื่อวันที่ 20 ธ.ค. 2547 09:30:11 น.

 ความคิดเห็น
ลำดับที่ 1

s = strengths
w= weaknesses
0= opportunities
t= threats

จาก kung เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2547 22:19:03 น.


ลำดับที่ 2

การวิเคราะห์จุดออ่นจุดแข็งขององค์กรณ์

จาก 12 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2547 07:56:43 น.


ลำดับที่ 3

การวิเคราะห์สวอท
ความหมาย การวิเคราะห์ประเมินสภาพแวดล้อมภายนอก (external) และภายใน (internal) องค์การ ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกองค์การ ได้แก่ การเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี ซึ่งเป็นปัจจัยแวดล้อมทั่วไป (general environment) และลูกค้า คู่แข่งขัน ผู้สนับสนุนและผู้ควบคุม เป็นปัจจัยสภาพแวดล้อมของงาน (task environment) ส่วนปัจจัยสภาพแวดล้อมภายใน ได้แก่ การผลิต การตลาด การจัดซื้อ การเงินและบัญชี การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การวิจัยและพัฒนาเป็นปัจจัยภายในและปัจจัยเกี่ยวกับหน้าที่องค์การและมีการวางแผน การจัดองค์การ การจัดบุคคลเข้าทำงาน ภาวะผู้นำและการควบคุมซึ่งเป็นปัจจัยภายในเกี่ยวกับหน้าที่การบริหาร การวิเคราะห์ SWOT เป็นการพิจารณาดังนี้
1) จุดแข็ง (strength) เป็นปัจจัยภายในที่องค์การมีหรือจุดเด่นขององค์การ ซึ่งเอื้อต่อความสำเร็จ
2) จุดอ่อน (weakness) เป็นปัจจัยภายในที่เป็นจุดอ่อน จุดด้อย ขององค์การซึ่งไม่เอื้อต่อความสำเร็จ
3) โอกาส (opportunity) เป็นปัจจัยภายนอกที่เกื้อหนุนหรือเอื้ออำนวยต่อความสำเร็จ
4) สิ่งคุกคาม (threat) เป็นปัจจัยภายนอกที่เป็นอุปสรรคหรือไม่เอื้ออำนวยต่อความสำเร็จ

จาก Pheekai@hotmail.com เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2547 12:06:52 น.