สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา รับครู 486 อัตรา
ข่าว >> ข่าวแหล่งงาน (ข่าว)
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังนี้

ครู กลุ่มงานบริหารทั่วไป 486 อัตรา

-ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ทางการศึกษา หรือทางอื่นที่ก.พ.พิจารณารับรองแล้วนาขาวิชาที่เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ โดยมีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มวิชาของสถานศึกษาที่มีความต้องการครูผู้สอน และ

-มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูตามกฎหมาย ถ้ายังไม่มี ให้ใช้หนังสือรับรองสิทธิตามที่คุรุสภากำหนดไว้มาแสดงเป็นหลักฐานในการสมัคร

วิทยาลัยพณิชยการบางนา (2 อัตรา)
วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย (1 อัตรา)
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ (3 อัตรา)
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร (1 อัตรา)
วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง (1 อัตรา)

วิทยาลัยเทคนิคดุสิต (1 อัตรา)
วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี (1 อัตรา)
วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง (3 อัตรา)
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกสมุทรปราการ (1 อัตรา)
วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ (1 อัตรา)

วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี (1 อัตรา)
วิทยาลัยการอาชีพไทรน้อย (1 อัตรา)
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ (1 อัตรา)
วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง (4 อัตรา)
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ (1 อัตรา)

วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ (1 อัตรา)
วิทยาลัยการอาชีพฝาง (4 อัตรา)
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน (2 อัตรา)
วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง (1 อัตรา)
วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง (2 อัตรา)

วิทยาลัยเทคนิคแพร่ (2 อัตรา)
วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ (3 อัตรา)
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ (3 อัตรา)
วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่ (1 อัตรา)
วิทยาลัยการอาชีพสอง (2 อัตรา)

วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน (3 อัตรา)
วิทยาลัยการอาชีพปัว (2 อัตรา)
วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา (2 อัตรา)
วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์ (2 อัตรา)
วิทยาลัยการอาชีพพิชัย (1 อัตรา)

วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย (1 อัตรา)
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย (7 อัตรา)
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย (1 อัตรา)
วิทยาลัยการอาชีพเทิง (3 อัตรา)
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง (1 อัตรา)

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา (3 อัตรา)
วิทยาลัยการอาชีพดอกคำใต้ (1 อัตรา)
วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา (2 อัตรา)
วิทยาลัยการอาชีพเถิน (2 อัตรา)
วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย (1 อัตรา)

วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย (1 อัตรา)
วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง (2 อัตรา)
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก (2 อัตรา)
วิทยาลัยสารพัดช่างตาก (2 อัตรา)
วิทยาลัยการอาชีพแม่สอด (2 อัตรา)

วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร (4 อัตรา)
วิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี (1 อัตรา)
วิทยาลัยเทคนิคสองแคว (2 อัตรา)
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก (1 อัตรา)
วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร (1 อัตรา)
วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ (1 อัตรา)

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์ (1 อัตรา)
วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี (3 อัตรา)
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี (1 อัตรา)
วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี (3 อัตรา)
วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน (1 อัตรา)

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี แห่งที่ 2 (1 อัตรา)
วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี (1 อัตรา)
วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง (3 อัตรา)
วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ (1 อัตรา)
วิทยาลัยการอาชีพเนินขาม (1 อัตรา)

วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี (2 อัตรา)
วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ (2 อัตรา)
วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ (1 อัตรา)
วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิชัย (1 อัตรา)
วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ (2 อัตรา)

วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี แห่งที่ 2 (1 อัตรา)
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี (1 อัตรา)
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี (2 อัตรา)
วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ (2 อัตรา)
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา (1 อัตรา)

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร (1 อัตรา)
วิทยาลัยการอาชีพมหาราช (1 อัตรา)
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี (4 อัตรา)
วิทยาลัยการอาชีพโคกสำโรง (2 อัตรา)
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก (2 อัตรา)

วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ (1 อัตรา)
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี (1 อัตรา)
วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี (2 อัตรา)
วิทยาลัยการอาชีพหนองแค (1 อัตรา)
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี (3 อัตรา)

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี (1 อัตรา)
วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี (1 อัตรา)
วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน (1 อัตรา)
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี (1 อัตรา)
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี (1 อัตรา)

วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง (4 อัตรา)
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม (1 อัตรา)
วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม (1 อัตรา)
วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม (2 อัตรา)
วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม (1 อัตรา)

วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล (3 อัตรา)
วิทยาลัยการอาชีพบ้านแผ้ว (1 อัตรา)
วิทยาลัยเทคนิคเลย (1 อัตรา)
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย (1 อัตรา)
วิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย (1 อัตรา)

วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง (1 อัตรา)
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น (1 อัตรา)
วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น (1 อัตรา)
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น (1 อัตรา)
วิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น (2 อัตรา)

วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น (1 อัตรา)
วิทยาลัยการอาชีพชุมแพ (1 อัตรา)
วิทยาลัยการอาชีพกระนวน (1 อัตรา)
วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ (1 อัตรา)
วิทยาลัยการอาชีพพล (2 อัตรา)

วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู (4 อัตรา)
วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี (1 อัตรา)
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี (6 อัตรา)
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี (5 อัตรา)
วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี (1 อัตรา)

วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ (2 อัตรา)
วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน (1 อัตรา)
วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย (1 อัตรา)
วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย (4 อัตรา)
วิทยาลัยการอาชีพบึงกาฬ (1 อัตรา)

วิทยาลัยการอาชีพเซกา (1 อัตรา)
วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง (3 อัตรา)
วิทยาลัยสารพัดช่างนครพนม (1 อัตรา)
วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร (1 อัตรา)
วิทยาลัยสารพัดช่างสกลนคร (1 อัตรา)

วิทยาลัยการอาชีพสว่างดินแดน (3 อัตรา)
วิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม (6 อัตรา)
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร (2 อัตรา)
วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม (3 อัตรา)
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม (1 อัตรา)

วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย (1 อัตรา)
วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ (1 อัตรา)
วิทยาลัยเทคนิคเขาวง (2 อัตรา)
วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง (1 อัตรา)
วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี (2 อัตรา)

วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง (1 อัตรา)
วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ (3 อัตรา)
วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด (1 อัตรา)
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด (1 อัตรา)
วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด (3 อัตรา)

วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง (2 อัตรา)
วิทยาลัยการอาชีพเกษตรวิสัย (3 อัตรา)
วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร (2 อัตรา)
วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ (2 อัตรา)
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร (1 อัตรา)

วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา (4 อัตรา)
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี (1 อัตรา)
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม (5 อัตรา)
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี (1 อัตรา)
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี (5 อัตรา)

วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี (1 อัตรา)
วิทยาลัยการอาชีพเขมราฐ (1 อัตรา)
วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ (3 อัตรา)
วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง (6 อัตรา)
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ (1 อัตรา)

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ (1 อัตรา)
วิทยาลัยการอาชีพสตึก (2 อัตรา)
วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ (1 อัตรา)
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ (1 อัตรา)
วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ (2 อัตรา)

วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม (3 อัตรา)
วิทยาลัยการอาชีพสังขละ (4 อัตรา)
วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ (1 อัตรา)
วิทยาลัยการอาชีพปราสาท (1 อัตรา)
วิทยาลัยเทคนิคสรีสะเกษ (2 อัตรา)

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ (4 อัตรา)
วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ (2 อัตรา)
วิทยาลัยการอาชีพกันทรลักษณ์ (4 อัตรา)
วิทยาลัยการอาชีขุนหาญ (2 อัตรา)
วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา (1 อัตรา)

วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย (2 อัตรา)
วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณปริสุทฺโธ (32 อัตรา)
วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี (3 อัตรา)
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา (2 อัตรา)
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา (4 อัตรา)

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา (3 อัตรา)
วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่ (1 อัตรา)
วิทยาลัยการอาชีพพิมาย (3 อัตรา)
วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง (2 อัตรา)
วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ (1 อัตรา)
วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ (1 อัตรา)

วิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์ (1 อัตรา)
วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ (1 อัตรา)
วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว (5 อัตรา)
วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน (2 อัตรา)
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี (2 อัตรา)

วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี (1 อัตรา)
วิทยาลัยเทคนิคนครนายก (1 อัตรา)
วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง) (2 อัตรา)
วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา (1 อัตรา)
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา (1 อัตรา)
วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา (1 อัตรา)

วิทยาลัยการอาชีพพนมสารคาม (1 อัตรา)
วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี (1 อัตรา)
วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ (1 อัตรา)
วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม (2 อัตรา)
วิทยาลัยการอาชีพบางละมุง (2 อัตรา)

วิทยาลัยการอาชีพพานทอง (3 อัตรา)
วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี (1 อัตรา)
วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี (1 อัตรา)
วิทยาลัยการอาชีพนายายอาม (1 อัตรา)
วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว (1 อัตรา)

วิทยาลัยสารพัดช่างตราด (1 อัตรา)
วิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่ (1 อัตรา)
วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย (3 อัตรา)
วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด (2 อัตรา)
วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง (2 อัตรา)

วิทยาลัยการอาชีพสุไหง-โกลก (1 อัตรา)
วิทยาลัยเทคนิคยะลา (1 อัตรา)
วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา (5 อัตรา)
วิทยาลัยการอาชีพเบตง (4 อัตรา)
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานี (4 อัตรา)
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี (3 อัตรา)

วิทยาลัยการอาชีพสายบุรี (1 อัตรา)
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล (1 อัตรา)
วิทยาลัยการอาชีพละงู (1 อัตรา)
วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง แห่งที่ 2 (1 อัตรา)
วิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว (2 อัตรา)

วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ (2 อัตรา)
วิทยาลัยเทคนิคจะนะ (1 อัตรา)
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา (2 อัตรา)
วิทยาลัยการอาชีพนาทวี (2 อัตรา)
วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ (1 อัตรา)
วิทยาลัยเทคนิคระนอง (3 อัตรา)

วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี (1 อัตรา)
วิทยาลัยเทคนิคชุมพร (1 อัตรา)
วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ (1 อัตรา)
วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี แห่งที่ 2 (2 อัตรา)
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี (2 อัตรา)
วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี (2 อัตรา)

วิทยาลัยการอาชีพไชยส (2 อัตรา)
วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ (1 อัตรา)
วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช (1 อัตรา)
วิทยาลัยเทคนิคสิชล (1 อัตรา)
วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง (1 อัตรา)

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือ (2 อัตรา)
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช (2 อัตรา)
วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช (2 อัตรา)
วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร (1 อัตรา)
วิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี (5 อัตรา)
วิทยาลัยเทคนิคตรัง (2 อัตรา)

วิทยาลัยการอาชีพตรัง (2 อัตรา)
วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด (5 อัตรา)
วิทยาลัยการอาชีพกันตัง (1 อัตรา)
วิทยาลัยการอาชีพอ่าวลึก (1 อัตรา)
วิทยาลัยการอาชีพคลองท่อม (1 อัตรา)

วิทยาลัยเทคนิคพังงา (1 อัตรา)
วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง (1 อัตรา)
วิทยาลัยเทคนิคถลาง (4 อัตรา)
วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต (1 อัตรา)

หน่วยรับสมัครประจำจังหวัด

ผู้สมัครต้องการสมัครโดยเลือกสถานศึกษาที่ปฏิบัติงานของสถานศึกษาที่มีอัตราว่างในจังหวัดใดต้องไปสมัครที่หน่วยรับสมัครประจำจังหวัดในจังหวัดนั้นเท่านั้น

หน่วยที่ 01 หน่วยรับสมัครจังหวัดกระบี่
สถานที่รับสมัคร วิทยาลัยเทคนิคกระบี่

หน่วยที่ 02 หน่วยรับสมัครจังหวัดกาญจนบุรี
สถานที่รับสมัคร วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี

หน่วยที่ 03 หน่วยรับสมัครจังหวัดกาฬสินธุ์
สถานที่รับสมัคร วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์

หน่วยที่ 04 หน่วยรับสมัครจังหวัดกำแพงเพชร
สถานที่รับสมัคร วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

หน่วยที่ 05 หน่วยรับสมัครจังหวัดขอนแก่น
สถานที่รับสมัคร วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น

หน่วยที่ 06 หน่วยรับสมัครจังหวัดจันทบุรี
สถานที่รับสมัคร วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี

หน่วยที่ 07 หน่วยรับสมัครจังหวัดฉะเชิงเทรา
สถานที่รับสมัคร วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา

หน่วยที่ 08 หน่วยรับสมัครจังหวัดชลบุรี
สถานที่รับสมัคร วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี

หน่วยที่ 09 หน่วยรับสมัครจังหวัดชัยนาท
สถานที่รับสมัคร วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท

หน่วยที่ 10 หน่วยรับสมัครจังหวัดชัยภูมิ
สถานที่รับสมัคร วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ

หน่วยที่ 11 หน่วยรับสมัครจังหวัดชุมพร
สถานที่รับสมัคร วิทยาลัยเทคนิคชุมพร

หน่วยที่ 12 หน่วยรับสมัครจังหวัดเชียงราย
สถานที่รับสมัคร วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย

หน่วยที่ 13 หน่วยรับสมัครจังหวัดเชียงใหม่
สถานที่รับสมัคร ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ

หน่วยที่ 14 หน่วยรับสมัครจังหวัดตรัง
สถานที่รับสมัคร วิทยาลัยเทคนิคตรัง

หน่วยที่ 15 หน่วยรับสมัครจังหวัดตราด
สถานที่รับสมัคร วิทยาลัยเทคนิคตราด

หน่วยที่ 16 หน่วยรับสมัครจังหวัดตาก
สถานที่รับสมัคร วิทยาลัยสารพัดช่างตาก

หน่วยที่ 17 หน่วยรับสมัครจังหวัดนครนายก
สถานที่รับสมัคร วิทยาลัยเทคนิคนครนายก

หน่วยที่ 18 หน่วยรับสมัครจังหวัดนครปฐม
สถานที่รับสมัคร วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม

หน่วยที่ 19 หน่วยรับสมัครจังหวัดนครพนม
สถานที่รับสมัคร วิทยาลัยสารพัดช่างนครพนม

หน่วยที่ 20 หน่วยรับสมัครจังหวัดนครราชสีมา
สถานที่รับสมัคร วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา

หน่วยที่ 21 หน่วยรับสมัครจังหวัดนครศรีธรรมราช
สถานที่รับสมัคร วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช

หน่วยที่ 22 หน่วยรับสมัครจังหวัดนนทบุรี
สถานที่รับสมัคร วิทยาลัยการอาชีพไทรน้อย

หน่วยที่ 23 หน่วยรับสมัครจังหวัดนครสวรรค์
สถานที่รับสมัคร วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์

หน่วยที่ 24 หน่วยรับสมัครจังหวัดนราธิวาส
สถานที่รับสมัคร วิทยาลัยสารพัดช่างนราธิวาส

หน่วยที่ 25 หน่วยรับสมัครจังหวัดน่าน
สถานที่รับสมัคร วิทยาลัยเทคนิคน่าน

หน่วยที่ 26 หน่วยรับสมัครจังหวัดบุรีรัมย์
สถานที่รับสมัคร วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์

หน่วยที่ 27 หน่วยรับสมัครจังหวัดปทุมธานี
สถานที่รับสมัคร ศูนย์ฝึกอบรมวิศวกรรมเกษตร

หน่วยที่ 28 หน่วยรับสมัครจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
สถานที่รับสมัคร วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์

หน่วยที่ 29 หน่วยรับสมัครจังหวัดปราจีนบุรี
สถานที่รับสมัคร วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี

หน่วยที่ 30 หน่วยรับสมัครจังหวัดปัตตานี
สถานที่รับสมัคร วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี

หน่วยที่ 31 หน่วยรับสมัครจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สถานที่รับสมัคร วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา

หน่วยที่ 32 หน่วยรับสมัครจังหวัดพะเยา
สถานที่รับสมัคร วิทยาลัยเทคนิคพะเยา

หน่วยที่ 33 หน่วยรับสมัครจังหวัดพังงา
สถานที่รับสมัคร วิทยาลัยเทคนิคพังงา

หน่วยที่ 34 หน่วยรับสมัครจังหวัดพัทลุง
สถานที่รับสมัคร วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง

หน่วยที่ 35 หน่วยรับสมัครจังหวัดพิจิตร
สถานที่รับสมัคร วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร

หน่วยที่ 36 หน่วยรับสมัครจังหวัดพิษณุโลก
สถานที่รับสมัคร วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก

หน่วยที่ 37 หน่วยรับสมัครจังหวัดเพชรบุรี
สถานที่รับสมัคร วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี

หน่วยที่ 38 หน่วยรับสมัครจังหวัดเพชรบูรณ์
สถานที่รับสมัคร วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์

หน่วยที่ 39 หน่วยรับสมัครจังหวัดแพร่
สถานที่รับสมัคร วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่

หน่วยที่ 40 หน่วยรับสมัครจังหวัดภูเก็ต
สถานที่รับสมัคร วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต

หน่วยที่ 41 หน่วยรับสมัครจังหวัดมหาสารคาม
สถานที่รับสมัคร วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม

หน่วยที่ 42 หน่วยรับสมัครจังหวัดมุกดาหาร
สถานที่รับสมัคร วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร

หน่วยที่ 44 หน่วยรับสมัครจังหวัดยโสธร
สถานที่รับสมัคร วิทยาลัยเทคนิคยโสธร

หน่วยที่ 45 หน่วยรับสมัครจังหวัดยะลา
สถานที่รับสมัคร วิทยาลัยเทคนิคยะลา

หน่วยที่ 46 หน่วยรับสมัครจังหวัดร้อยเอ็ด
สถานที่รับสมัคร วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด

หน่วยที่ 47 หน่วยรับสมัครจังหวัดระนอง
สถานที่รับสมัคร วิทยาลัยเทคนิคระนอง

หน่วยที่ 48 หน่วยรับสมัครจังหวัดระยอง
สถานที่รับสมัคร วิทยาลัยเทคนิคระยอง

หน่วยที่ 49 หน่วยรับสมัครจังหวัดราชบุรี
สถานที่รับสมัคร วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี

หน่วยที่ 50 หน่วยรับสมัครจังหวัดลพบุรี
สถานที่รับสมัคร วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี

หน่วยที่ 51 หน่วยรับสมัครจังหวัดลำปาง
สถานที่รับสมัคร วิทยาลัยเทคนิคลำปาง

หน่วยที่ 52 หน่วยรับสมัครจังหวัดลำพูน
สถานที่รับสมัคร วิทยาลัยเทคนิคลำพูน

หน่วยที่ 53 หน่วยรับสมัครจังหวัดเลย
สถานที่รับสมัคร วิทยาลัยเทคนิคเลย

หน่วยที่ 54 หน่วยรับสมัครจังหวัดศรีสะเกษ
สถานที่รับสมัคร วิทยาลัยเทคนิคสรีสะเกษ

หน่วยที่ 55 หน่วยรับสมัครจังหวัดสกลนคร
สถานที่รับสมัคร วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร

หน่วยที่ 56 หน่วยรับสมัครจังหวัดสงขลา
สถานที่รับสมัคร วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา

หน่วยที่ 57 หน่วยรับสมัครจังหวัดสตูล
สถานที่รับสมัคร วิทยาลัยเทคนิคสตูล

หน่วยที่ 58 หน่วยรับสมัครจังหวัดสมุทรปราการ
สถานที่รับสมัคร วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ

หน่วยที่ 59 หน่วยรับสมัครจังหวัดสมุทรสงคราม
สถานที่รับสมัคร วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม

หน่วยที่ 60 หน่วยรับสมัครจังหวัดสมุทรสาคร
สถานที่รับสมัคร วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร

หน่วยที่ 61 หน่วยรับสมัครจังหวัดสระแก้ว
สถานที่รับสมัคร วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว

หน่วยที่ 62 หน่วยรับสมัครจังหวัดสระบุรี
สถานที่รับสมัคร วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี

หน่วยที่ 63 หน่วยรับสมัครจังหวัดสิงห์บุรี
สถานที่รับสมัคร วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี

หน่วยที่ 64 หน่วยรับสมัครจังหวัดสุโขทัย
สถานที่รับสมัคร วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย

หน่วยที่ 65 หน่วยรับสมัครจังหวัดสุพรรณบุรี
สถานที่รับสมัคร วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี

หน่วยที่ 66 หน่วยรับสมัครจังหวัดสุราษฎร์ธานี
สถานที่รับสมัคร วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี

หน่วยที่ 67 หน่วยรับสมัครจังหวัดสุรินทร์
สถานที่รับสมัคร วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์

หน่วยที่ 68 หน่วยรับสมัครจังหวัดหนองคาย
สถานที่รับสมัคร วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย

หน่วยที่ 69 หน่วยรับสมัครจังหวัดหนองบัวลำภู
สถานที่รับสมัคร วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู

หน่วยที่ 70 หน่วยรับสมัครจังหวัดอ่างทอง
สถานที่รับสมัคร วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง

หน่วยที่ 71 หน่วยรับสมัครจังหวัดอำนาจเจริญ
สถานที่รับสมัคร วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ

หน่วยที่ 72 หน่วยรับสมัครจังหวัดอุดรธานี
สถานที่รับสมัคร วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

หน่วยที่ 73 หน่วยรับสมัครจังหวัดอุตรดิตถ์
สถานที่รับสมัคร วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์

หน่วยที่ 74 หน่วยรับสมัครจังหวัดอุทัยธานี
สถานที่รับสมัคร วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี

หน่วยที่ 75 หน่วยรับสมัครจังหวัดอุบลราชธานี
สถานที่รับสมัคร วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

หน่วยที่ 76 หน่วยรับสมัครกรุงเทพฯ
สถานที่รับสมัคร วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี

หมายเหตุ : รับสมัครผู้สมัครที่ต้องการเลือกปฏิบัติงานในวิทยาลัยพณิชยการบางนา, วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย, วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ, วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร, วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง

หน่วยที่ 77 หน่วยรับสมัครมหานคร
สถานที่รับสมัคร วิทยาลัยเทคนิคดุสิต

หมายเหตุ : รับสมัครผู้สมัครที่ต้องการเลือกปฏิบัติงานในวิทยาลัยเทคนิคดุสิต, วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี, วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง  

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ หน่วยรับสมัครประจำจังหวัดซึ่งเป็นที่ตั้งของสถานศึกษาที่ต้องการเลือกสมัครนั้น เช่น ต้องการสมัครโดยเลือกสถานศึกษาเป็นวิทยาลัยเทคนิคเลย จะต้องไปสมัครที่หน่วยรับสมัครจังหวัดเลยเท่านั้น

ทั้งนี้ สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 12-21 พฤษภาคม 2551 เวลา 08.30-16.30 น. ของแต่ละวันรับสมัครดังกล่าว เว้นวันหยุดราชการ โดยผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมการสอบ 100 บาท

โดย thaisouth team   เมื่อวันที่ 9 พ.ค. 2551 08:36:42 น.

 ความคิดเห็น
ลำดับที่ 1

เรียน เลือดอาชีวะและผู้อ่านทุกท่าน
ผมจำได้ผมมาสมัครเป็นครู เมื่อปี 25441 ผมจบการศึกษามาใหม่เลย ด้วยวุฒิ ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาที่ขาดแคลน  หวังอย่างยิ่งต้องเป็นข้าราชการครูสังกัด กรมอาชีวศึกษา(สมัยนั้น) ด้วยวัย 22 ปี ทุ่มเททำงานทั้งตัว ลงทุนลงแรงด้วยกาย ใจ หยาดเหยื่อสังกัดวิทยาลัยการอาชีพแห่งหนึ่ง  ด้วยเหตุผลที่ไม่ต้องการทำงานในวิทยาลัยเทคนิค เพราะเข้าใจว่าวิทยาลัยเทคนิคเป็นวิทยาลัยที่มีบุคลากรมากและครบแล้ว และหากเราไปทำงานเป็นครูอัตราจ้างที่นั้นจะถูกกดดันและบีบคั้นให้ออกทุกเทอมและทุกปี จึงตัดสินใจทุ่มเทกับวิทยาลัยการอาชีพอย่างสุดตัว เชื่อในคำบังคับบัญชาของท่านผู้อำนวยการ หากพวกคุณ(ครูอัตราจ้าง)ทุ่มเทพัฒนาวิทยาลัยเรา ทาง กรมอาชีวศึกษา(สมัยนั้น) ก็คงจะต้องบรรจุพวกเราแน่ เพราะทุกคนคือนักพัฒนาตัวจริงๆในสมัยก่อตั้งวิทยาลัย ในยุคเริ่มต้น  ทุกคนทำงานด้วยความตั้งใจอุตสาหะ ในยุคนั้นรับเงินเดือน 6,360 บาท(2541-2547) (ป้องกันครูยุคเก่าที่มักบอกว่าสมัยก่อนรับเงินเดือน2,000กว่าบาทเดี๋ยวนี้รับ6,000บาท ทำมาบ่น ก็ตอบก่อนเลยว่า สมัยท่านยังเบิกจ่ายได้ทุกอย่างค่ารักษาพยาบาล  ค่าเช่าบ้าน ฯลฯ จิปาถะธนาคารให้เครดิตต่าง ๆ ออมทรัพย์ครู ปัจจุบันครูอัตราจ้างจะกินขี้กันอยู่แล้ว) ช่วงเดือนตุลาคม พศจิกายน ธันวาคม เงินเดือนไม่ออก ต้องกู้หนี้ยืมสินที่มีดอกเบี้ยมาชดใช้เขา  หากเอากรณีผมเป็นตัวอย่างคือ  ปี2541 เป็นหัวหน้าแผนกคนแรกในขณะที่แผนกวิชานี้ไม่มีครุภัณฑ์แม้แต้ชิ้นเดียว ต้องลงทุนไปหาอาจารย์ที่เคยสั่งสอนมาโดยการติดต่อประสานงานเองทั้งหมด ซึ่งในขณะนั้นวิทยาลัยไม่มียานพาหนะ ขอคำแนะนำ ขอยืมวัสดุครุภัณฑ์
ออกแบบโรงฝึกงานเอง โดยศึกษาข้อมูลบ้าง สอบถามผู้รู้บ้าง การจัดวางเครื่องจักรในแผนก  การเขียนป้ายในแผนกต่างๆเอง ป้ายความปลอดภัย ป้ายสัญลักษณ์ต่าง ๆ  ทำโต๊ะโรงอาหาร   โรงจอดรถ  เทปูนทาสีวิทยาลัย  ปูกระเบื้องขุดหลุมทำเรือนเพาะชำ  พาลูกผู้อำนวยการไปโรงเรียน พาเมียผู้อำนวยการไปซื้อปลาเค็ม   เด็กเสริ์ฟ ต้อนรับผู้อำนวยการที่อื่นมาดูงาน  ร้องเพลงให้แขกผู้มาเยือนฟัง  ซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอลให้ผู้บริหาร  ปลูกต้นไม้ยืนต้นให้วิทยาลัยดูแลพรวนดิน  งูเข้าบ้าน ผ.อ.ตีงูให้ผ.อ.  ผ.อ.ลืมกุญแจงัดบ้านให้   ทำเหล็กดัดป้องกันขโมยให้ถูกด่าอีกให้ทาสีดันไปพ่นมา  ต่อเติมบ้านพักภารโรง  ปล่อยนักเรียนให้อยู่ในห้องเพื่อต้อนรับผ.อ.มาดูงานบ่อยในช่วงแรก
ปี 42 มีข้าราชการมาบรรจุใหม่ ปทส.ทุน(รุ่นประท้วง) แค่พวกนี้มาบรรจุก็รู้สึกหดหู่ใจแล้วช่วงแรก  คิดว่าทำไมผู้บังคับบัญชาไม่เอาคนในพื้นที่จริงๆที่ทำงานจริงๆบรรจุ  กิจกรรมต่างๆเช่น วันลอยกระทง วันพ่อ วันแม่ วันปิยะ   กิจกรรม5ส กิจกรรมออกหน่วย  งานเข้าพรรษา  ออกพรรษา  พัฒนาวิทยาลัย  ปลูกต้นไม้  เดินรณรงค์ยาเสพติด  ก็ไอ้คนรุ่นแรกทั้งนั้นพวกเราช่วยกันในขณะที่มีกำลังคนไม่ถึง 20 คนทั้งวิทยาลัยเราอดหลับ อดนอน ทุ่มเททำกิจกรรมทุกอย่างที่    เจ้านาย(ข้าราชการ)สั่งการ
เงินเดือนไม่มีขึ้นบ้างเหรอไอ้หนูพ่อแม่ผมถาม ผมไม่รู้จะตอบแกยังไง งานที่เราทำเบิกค่ารักษาพยาบาลไม่ได้เวลาแม่เข้าโรงพยาบาลแล้วจะจ่ายเงินอย่างไร แล้วทำไมแกถึงทุ่มเทละไม่ไปหางานอื่นทำละ ผมตอบแม่ไปว่างานมีให้ทำอีกเยอะ แต่ผมไม่ชอบทำผมชอบครู ผมจบครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาขาดแคลน ผมวางแผนไว้เนื่องจากวุฒิ ค.อ.บ.เป็นวุฒิขาดแคลนผมอยากเป็นข้าราชการครู ไม่ใช่ พนักงานราชการ ตำแหน่งครู เวลาไปทำนิติกรรมต่าง ๆเกี่ยวกับเอกสาร เขาจะถามคุณว่าคุณทำงานอะไร  ตอบไปว่าพนักงานราชการ เขาก็จะทำหน้า งง งง แล้วมันเป็นอย่างไร พนักงานราชการ  เนี๊ย มันต้องตอบทุกครั้ง และต้องตอบทุกคน มันเบื่อหน่าย ตำแหน่งพนักงาน ของเดิมมันดีอยู่แล้วคุณไม่ทำประชาพิจารณ์เลย
ทุกวันนี้คนที่สั่งการเราไปได้ดีกันหมดแล้ว ย้ายไปวิทยาลัยเทคนิคใหญ่ ๆที่สบายๆ สอบได้รอง ฯผู้อำนวยการ ผ.อ.ไปดีกันหมดแล้วพวกผมล่ะครูอัตราจ้างในวิทยาลัยล่ะทำงานมาปัจจุบัน อายุ 32 แล้วหากไปสมัครงานที่ไหนไม่มีใครรับ  ผมได้อะไรกันบ้าง  ปี50มีการสอบบรรจุซึ่งตำแหน่งมีมานานไม่สอบกันสักที  มีอยู่ 400กว่าอัตรา แล้วคุณคิดหรือว่าคนที่ทำงานดีจะติดเข้าไปบรรจุ ก็มันตั้งใจทำงานทุ่มเทกันแล้วมันจะไปอ่านหนังสือทันไอ้พวกเห็นแก่ตัวที่สอบติดเพราะมันไม่ทำงาน  มันอ่านหนังสืออย่างเดียวมันก็ติด ผมลองนั่งเช็คประวัติ คนที่สอบได้มีแต่ครูจ้างที่ทำงานกับวิทยาลัยเทคนิค หรือวิทยาลัยอาชีว ที่มีขนาดใหญ่ทั้งสิ้นเพราะพวกนี้มีเวลาอ่านหนังสือมากกิจกรรมในวิทยาลัยไม่ต้องทำมากเหมือนครูจ้างการอาชีพ  พอสอบไปประกาศผลตูม  มาปรากฏว่า  ครูที่การอาชีพทำงานอยู่ที่เก่า ไม่มีการบรรจุเลยแม้แต่คนเดียวทั้งที่ตำแหน่งนี้อยู่คู่กับวิทยาลัยมาร่วมสิบปี  แต่ไม่รู้คนที่ไหนมาคว้าไปบรรจุ หากเป็นคุณคุณว่ามันน่าน้อยใจไหมละ
ทำไมไม่ให้โอกาสคนที่ทำงานมานาน ทำงานไม่บกพร่องต่อหน้าที่ และมีการพัฒนาตนเองเช่นไปศึกษาในระดับที่สูงขึ้นเช่นระดับปริญญาโท ในสาขาที่ขาดแคลนเข้ารับการคัดเลือกจาก บอร์ดของอาชีวะศึกษาบ้าง บางครั้งการสอบแข่งขันวัดได้ในการสอบแต่เมื่อเวลาทำงานทำไม่เป็นก็มันอ่านหนังสืออย่างเดียว
ผมลองนั่งคิดดู  หากผมบรรจุตั้งแต่ปี41 ในปัจจุบันผมมีตำแหน่งอันดับ ค.ศ.2 แล้ว ผมเสียเวลาให้กับกรมอาชีวศึกษา(ชื่อเก่า)ไปเท่าไหร่ แล้วอาชีวศึกษาจะไม่ให้ความก้าวหน้าในชีวิตของผมบ้างเลยหรือ ครู ค.ศ.1 ยังอยากจะเป็น ค.ศ.2 ผมครูอัตราจ้างก็อยากเป็นข้าราชการครูเช่นกัน   เมื่อไหร่จะเรียกชื่อในบัญชีบรรจุผมรอกันจนเหงือกแห้งแล้ว  พวกผมยังไม่ได้ใช้คำว่า   ครูและบุคลากรทางการศึกษา   เลยทั้งๆที่น่าจะให้พวกผมใช้กันได้แล้วมันถึงเวลาแล้ว ใครก็ได้ช่วยทีไม่อยากใช้คำว่าครูจ้างไปชั่วชีวิตอยากเป็นข้าราชการครู  ทาง  สพฐ ก็ปิดกั้น ไม่ให้วุฒิ  ค.อ.บ.สมัครสอบได้ในตำแหน่ง  ครูวิชาเอก อุตสาหกรรมศิลป์   ผมน่าจะไปเรียนสาขาอื่นมากกว่าเช่น ภาษาไทย สังคม วิทยาศาสร์  คอมพิวเตอร์  เพราะสามารถสอบบรรจุได้ตลอด ผิดกับคนที่เรียนจบมาทางด้านช่างอุตสาหกรรม 10 ปีมีสอบครั้งเดียว แถมยังสอบไม่ได้ที่ดี ๆ  ช่างอุตสาหกรรมหาที่เรียนก็ยาก   ค่าใช้จ่ายก็แพง   แข่งขันสอบเรียนที่ดีๆ จบออกมายังไปม่ถึงฝั่งฝันอีกพูดตรงๆ  “โครตน้อยใจ  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  เลย” ไม่รู้นะหากเป็นลูกหลานของพวกคุณอยู่ในสถานะอย่างผมมันจะทนได้อย่างผมหรือเปล่าซึ่งเป็นลูกตาสียายสา ที่ต้องการให้ลูกได้มีหน้าที่การงานที่มั่นคงและให้อดทนกับงานทีทำอยู่  และสักวันหนึ่งเขาคงเห็นความสำคัญของเราและจะบรรจุให้


หยาดเหงื่อทุกหยดให้อาชีวะ     แต่เชื่อเถอะนะไม่เห็นหัวเรา
ตัวเรานั่นเองนี่ช่างโง่เขลา อาชีวะทำเราเจ็บแสบแปลบทรวง

  ปี41  ครูพิเศษสอน
        ปี42   ครูสอนพิเศษ
        ปี43  ครูจ้างสอน
      ปี 44   อาจารย์พิเศษสอน
      ปี 45     ครูอัตราจ้าง
      2551 ปัจจุบัน พนักงานราชการ ตำแหน่งครู
จากนาย    อาชีวะสร้างภาพดี อนาคตครูไม่มี

จาก รัน เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2551 10:07:14 น.


ลำดับที่ 2

เปิดรับสมัคนักเรียนวันใดขะ

จาก เกต เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2553 10:34:10 น.