ตำรวจภูธรภาค 9 รับ 1,038 อัตรา
ข่าว >> ข่าวแหล่งงาน (ข่าว)
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้มอบหมายให้ตำรวจภูธรภาค 9 ดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกเข้าเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ หลักสูตรเร่งรัด จำนวน 1,038 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

-รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพศชาย ผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์อย่างใดอย่างหนึ่ง โดยแยกอัตราและสายการคัดเลือกเป็น

1.สายนักเรียนนายสิบตำรวจ ผู้สมัครใจดำรงตำแหน่งในสังกัดตำรวจภูธร ภาค 9 (ไม่จำกัดภูมิลำเนา) จำนวน 300 อัตรา ใช้อักษรย่อของสายการคัดเลือก คือ นสต.1

2.สายนักเรียนนายสิบตำรวจ ผู้มีภูมิลำเนาในพื้นที่ 7 จังหวัดของตำรวจภูธรภาค 9 (สงขลา สตูล ตรัง พัทลุง ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส) จำนวน 300 อัตรา ใช้อักษรย่อของสายการคัดเลือก คือ นสต.2

3.สายนักเรียนนายสิบตำรวจ ผู้มีภูมิลำเนาในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส) และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา (จะนะ เทพา นาทวี สะบ้าย้อย) จำนวน 438 อัตรา ใช้อักษรย่อของสายการคัดเลือก คือ นสต.3

การบรรจุ การแต่งตั้ง และอัตราเงินเดือน

ผู้ได้รับการคัดเลือก จะได้รับการบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ โดยได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นพลตำรวจ รับอัตราเงินเดือนระดับ พ.1 ขั้น 1 (1,240 บาท) ดำรงตำแหน่งรองผู้บังคับหมู่ประจำศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธร จนครบตามจำนวนที่ประกาศรับสมัคร และจะต้องเข้ารับการฝึกอบรมตามหลักสูตรที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติกำหนด โดยมีระยะเวลาการฝึกอบรม 6 เดือน เมื่อสำเร็จการฝึกอบรมแล้วจะได้รับการแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวนยศสิบตำรวจตรี รับอัตราเงินเดือน ระดับ ป.1 ขั้น 8 (6,220 บาท) ดำรงตำแหน่งผู้บังคับหมู่ โดยจะได้รับการแต่งตั้งในสังกัดตำรวจภูธรภาค 9

การให้คะแนนพิเศษ พิจารณาให้คะแนนพิเศษโดยให้คำนวณคะแนนเพิ่มเป็นร้อยละจากคะแนนเต็มในขั้นตอนของการสอบข้อเขียน และการเพิ่มคะแนนให้ทำได้ในกรณีใดกรณีหนึ่งที่ได้คะแนนสูงสุดเพียงกรณีเดียวแก่ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติดังนี้

1.บุตร หรือบุตรบุญธรรมของผู้เสียชีวิตหรือทุพพลภาพจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส) และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา (จะนะ เทพา นาทวี สะบ้าย้อย) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 เป็นต้นมา (กรณีเป็นบุตรบุญธรรมต้องจดทะเบียนรับรองบุตรก่อนเสียชีวิตหรือทุพพลภาพ) ให้คะแนนพิเศษ ดังต่อไปนี้
-บุตร/บุตรบุญธรรมของข้าราชการตำรวจ หรือข้าราชการทหาร คะแนนพิเศษร้อยละ 15
-บุตร/บุตรบุญธรรมของข้าราชการอื่น คะแนนพิเศษร้อยละ 13
-บุตร/บุตรบุญธรรมของประชาชนทั่วไป คะแนนพิเศษร้อยละ 10

2.พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันของผู้เสียชีวิต หรือทุพพลภาพจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส) และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา (จะนะ เทพา นาทวี สะบ้าย้อย) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 เป็นต้นมา คะแนนพิเศษร้อยละ 13

3.ราษฎรอาสา หรืออาสาสมัครพิทักษ์ชุมชนตามที่ตำรวจภูธรภาค 9 ได้จัดตั้งไว้ คะแนนพิเศษร้อยละ 10

4.บุตรของข้าราชการตำรวจให้คะแนนพิเศษ ดังต่อไปนี้
-บุตรของข้าราชการตำรวจที่เคยรับราชการในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส) และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา (จะนะ เทพา นาทวี สะบ้าย้อย) คะแนนพิเศษร้อยละ 10
-บุตรของข้าราชการตำรวจที่ได้รับคำสั่งและปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส) และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา (จะนะ เทพา นาทวี สะบ้าย้อย) มาแล้วรวมระยะเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือน ทั้งนี้จะต่อเนื่องกันหรือไม่ก็ได้ นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2545 เป็นต้นมา คะแนนพิเศษร้อยละ 7
-บุตรของข้าราชการตำรวจทั่วไปซึ่งรับราชการอยู่ในปัจจุบัน คะแนนพิเศษร้อยละ 4
สำหรับผู้สมัครที่ได้รับการพิจารณาให้คะแนนพิเศษแล้ว หรือผู้สมัครรายอื่น หากเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการสื่อสารภาษามลายูท้องถิ่น โดยผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการสอบสัมภาษณ์ของตำรวจภูธรภาค 9 หรือที่ ตำรวจภูธรภาค 9 มอบหมาย จะได้รับคะแนนพิเศษเพิ่มอีก 3 คะแนน และผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการ สอบสัมภาษณ์ของตำรวจภูธรภาค 9 หรือที่ ตำรวจภูธรภาค 9 มอบหมายถือเป็นยุติ

5.ผู้ที่สามารถสื่อสารภาษามลายูท้องถิ่น โดยมีหนังสือรับรองจากศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน คะแนนพิเศษ 3% หลักเกณฑ์การกำหนดภูมิลำเนาของผู้สมัคร

ผู้สมัครรับคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ หลักสูตรเร่งรัด จำนวน 1,038 อัตรา จะต้องมีภูมิลำเนาโดยถือเกณฑ์ตามที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติกำหนดไว้ ดังนี้

1.ผู้สมัครรับคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ สายนักเรียนนายสิบตำรวจ ผู้สมัครใจดำรงตำแหน่งในสังกัดตำรวจภูธรภาค 9 (นสต.1) ไม่จำกัดภูมิลำเนา

2.ผู้สมัครรับคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ สายนักเรียนนายสิบตำรวจ ผู้มีภูมิลำเนาในพื้นที่ 7 จังหวัดของตำรวจภูธรภาค 9 (สงขลา สตูล ตรัง พัทลุง ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส) (นสต.2)

-จะต้องมีภูมิลำเนา โดยต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านปัจจุบันในเขตพื้นที่จังหวัดสงขลา สตูล ตรัง พัทลุง ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส เป็นระยะเวลาต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 3 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร หรือ

-ในกรณีที่ผู้สมัครรับคัดเลือกมีชื่อยู่ในทะเบียนบ้านปัจจุบันไม่ถึง 3 ปี ให้ถือพื้นที่ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเดิม ก่อนย้ายชื่อเข้าอยู่ในทะเบียนบ้านปัจจุบันเป็นระยะเวลาต่อเนื่องกันไม่น้อยกว่า 3 ปี เป็นภูมิลำเนาของผู้สมัคร หรือ

-ในกรณีที่ผู้สมัครรับคัดเลือกมีชื่ออยู่ในทะเบียนเดิมไม่ถึง 3 ปี ให้ถือพื้นที่ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านรวมกันแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี โดยระยะเวลาดังกล่าวจะต่อเนื่องกันหรือไม่ก็ได้เป็นภูมิลำเนาของผู้สมัคร

3.ผู้สมัครรับคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ สายนักเรียนนายสิบตำรวจผู้มีภูมิลำเนาในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส) และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา (จะนะ เทพา นาทวี สะบ้าย้อย)

-จะต้องมีภูมิลำเนาโดยต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านปัจจุบันในเขตพื้นที่จังหวัด ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และอำเภอจะนะ อำเภอเทพา อำเภอนาทวี อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงลา เป็นระยะเวลาต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 3 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร หรือ

-ในกรณีที่ผู้สมัครรับคัดเลือกมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านปัจจุบันไม่ถึง 3 ปี ให้ถือพื้นที่ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเดิม ก่อนย้ายชื่อเข้าอยู่ในทะเบียนบ้านปัจจุบัน เป็นระยะเวลาต่อเนื่องกันไม่น้อยกว่า 3 ปี เป็นภูมิลำเนาของผู้สมัคร หรือ

-ในกรณีที่ผู้สมัครสอบมีชื่อยู่ในทะเบียนบ้านเดิม ไม่ถึง 3 ปี ให้ถือพื้นที่ที่ชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านรวมกันแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี โดยระยะเวลาดังกล่าวจะต่อเนื่องกันหรือไม่ก็ได้เป็นภูมิลำเนาของผู้สมัคร

กำหนดการและสถานที่รับสมัคร

ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครรับคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจหลักสูตรเร่งรัด ให้ซื้อระเบียบการและเอกสารการสมัครได้ ดังนี้

1.ระเบียบการและเอกสารการสมัคร ชุดละ 100 บาท

2.การรับสมัคร ตามวัน เวลา และสถานที่ ดังนี้

2.1 รับสมัครตั้งแต่วันที่ 4-18 กันยายน 2550 ภาคเช้า เวลา 08.30-12.00 น. ภาคบ่าย เวลา 13.00-16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ

2.2 สถานที่รับสมัคร

-สายนักเรียนนายสิบตำรวจ ผู้สมัครใจดำรงตำแหน่งในสังกัดตำรวจภูธรภาค 9 ไม่จำกัดภูมิลำเนา (นสต.1) จำนวน 300 อัตรา ซื้อใบสมัครและสมัครได้ที่ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจกลาง ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

-สายนักเรียนนายสิบตำรวจผู้มีภูมิลำเนาในพื้นที่ 7 จังหวัดของตำรวจภูธรภาค 9 (สงขลา สตูล ตรัง พัทลุง ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส) (นสต.2) จำนวน 300 อัตรา ซื้อใบสมัครและสมัครได้ที่ ตำรวจภูธรภาค 9 ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000

-สายนักเรียนนายสิบตำรวจ ผู้มีภูมิลำเนาในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส) และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา (จะนะ เทพา นาทวี สะบ้าย้อย) (นสต.3) จำนวน 438 อัตรา ซื้อใบสมัครและสมัครได้ที่ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภาค 9 อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

โดย thaisouth team   เมื่อวันที่ 20 ส.ค. 2550 22:32:47 น.

 ความคิดเห็น
ลำดับที่ 1

กำหนดอายุผู้สมัครไม่เกินกี่ปี  (ระหว่าปีใหนถึงปีใหน) ขอรายละเอียดด้วย

จาก อยากรู้ เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2550 15:08:23 น.


ลำดับที่ 2

ลองโทรสอบถามที่สำนักงานตำรวจภาค9 ที่ 074-312121, 074-313833, 074-312005, 074-312813

จาก web team เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2550 22:03:52 น.


ลำดับที่ 3

สวัสดีครับผมอยากทราบว่ามีการตรวจวัดหน้าอกหรือป่าวเพราะผมหนัก82จะสมัครได้ป่าว

จาก รายละเอียดการสมัคร เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2550 20:21:44 น.


ลำดับที่ 4

ผมอยากทราบว่าการรับสมัครภาคปกติมีหรือป่าวเพราะผมกำลังเรียนอยู่ม6

จาก กอล์ฟ เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2550 12:53:36 น.


ลำดับที่ 5

มีดีไหมครับเว๊บนี้  เข้าดูผลสอบนายสิบก็ไม่ได้  โคตรห่วยแตก

จาก คนตัวดำ เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2550 10:23:03 น.


ลำดับที่ 6

จาก G เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2551 09:06:35 น.


ลำดับที่ 7

จาก .0321153 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2551 10:15:03 น.


ลำดับที่ 8

ถ้าเคยเป็นทหารปฏิบัติหน้าที่ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้มีคะแนนช่วยไหมครับ

จาก earht เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2551 12:38:30 น.


ลำดับที่ 9

ต้องการใบสมัครของตำรวจด่วนมาก
กรุณาโทร  089-6586197

จาก อยากเป็นตำรวจ เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2552 11:58:52 น.


ลำดับที่ 10

ถ้าเป็นนักศึกษาวิชาทหารมีคะแนนช่วยไหมครับ
กรุณาติดต่อ  087-2952622

จาก อยากเป็นตำรวจ เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2552 12:02:07 น.


ลำดับที่ 11

อยากทราบเมื่อไหร่จะเปิดรับสมัครนักเรียนนายสิบตำรวจ 2552 ครับ
และใช้วุฒิ ม. 6 หรือว่า ป.ตรีคับ

จาก จอมมารบู เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2552 07:56:31 น.


ลำดับที่ 12

รับผู้หญิงมั้ยค่ะอยู่ยะลาค่ะ

จาก เด็กขี้สงสัย เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2552 16:13:58 น.


ลำดับที่ 13

จาก ผมอยากทราบว่าประการร เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2552 14:22:45 น.