กรมยุทธศึกษาทหารบก รับนักเรียนนายสิบ 1,300 อัตรา
ข่าว >> ข่าวแหล่งงาน (ข่าว)
กองทัพบก มีความประสงค์จะรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน และทหารกองประจำการเพื่อเข้ารับการศึกษาในหลักสูตรนักเรียนนายสิบทหารบก และนักเรียนนายสิบเหล่าทหารราบประจำปี 2550 หลักสูตร 1 ปี โดยมีรายละเอียดดังนี้

นักเรียนนายสิบ ทบ. 1,300 อัตรา

ประเภทบุคคลที่จะรับสมัคร
-บุคคลพลเรือน
-ทหารกองประจำการ (ในส่วนของกองทัพบก)
-พลทหารประจำการ (พลอาสาสมัคร) ในสังกัดกองทัพบก
-อาสาสมัครทหารพราน (ในส่วนของกองทัพบก)

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญสายอาชีพ หรือเทียบเท่า ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ และผู้ที่กำลังรอผลการศึกษา

2.พลเรือน อายุตั้งแต่ 17 ปี ถึง 22 ปี เว้นผู้ที่มีอายุครบ 21 ปีบริบูรณ์ ไม่รับสมัคร นอกจากเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรการฝึกวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 (รด.ปี 3) สำหรับผู้ที่เกิด พ.ศ.2528 จะต้องเป็นผู้ที่มีหลักฐาน สด.8 (ใบกองหนุน)  หรือ สด.43 แสดงว่าผ่านการตรวจเลือกไม่ต้องเข้ากองประจำการหรือเป็นผู้ที่จบการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ 3 (รด.ปี3)

3.ทหารกองประจำการ พลทหารประจำการ (พลอาสาสมัคร) และอาสาสมัครทหารพราน ในส่วนของกองทัพบกมีอายุไม่เกิน 24 ปี ในปีที่จะเข้าเป็นนักเรียนนายสิบ

4.มีสัญชาติไทยและบิดา มารดา มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตร หรือนายทหารประทวนซึ่งมีสัญชาติไทยโดยกำหนดแล้ว มารดาจะมิใช่เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยกำเนิดก็ได้

5.มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทาง และขนาดของร่างกายเหมาะแก่การเป็นทหาร ไม่มีรอยสักตามร่างกายหรือแผลเป็นที่เกิดจากรอยสัก ไม่เป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร

6.เป็นชายโสด ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรม ไม่เป็นผู้ที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว

7.ไม่อยู่ในสมณเพศ

8.ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างเป็นจำเลยในคดีอาญา และไม่เคยต้องคำพิพากษาโทษจำคุก เว้นแต่ความผิดในลักษณะลหุโทษหรือความผิดอันได้กระทำโดยประมาท

9.ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างพักราชการเนื่องจากความผิด หรือหนีราชการ

10.ไม่เป็นผู้ถูกปลดเพราะความผิด หรือถูกไล่ออกกจากราชการ

11.ไม่เคยทุจริตในการสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบกมาก่อน

12.ต้องได้รับอนุญาตจากบิดามารดา หรือผู้ปกครอง ให้สมัครเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก

13.ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติดหรือสารเคมีเสพติดให้โทษ

14.ต้องว่ายน้ำได้เป็นระยะทางไม่น้อยกว่า 25 เมตร

15.ต้องผ่านขั้นตอนการตรวจโรค ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ตามเกณฑ์ที่กำหนด

16.ไม่เป็นผู้ที่ต้องเข้ารับการตรวจเลือกเป็นทหารกองประจำการ ตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.2497 ในปีที่สมัครสอบเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก

หลักฐานการสมัคร
1.ใบสมัคร

2.เฉพาะทหารกองประจำการใช้รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตา ขนาด 2 นิ้ว ถ่ายในครั้งเดียวกัน และต้องเป็นรูปถ่ายไว้ไม่เกิน 3 เดือน จำนวน 5 รูป (บุคคลพลเรือนไม่ต้องนำมา)

3.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด พร้อมตัวจริง

4.หลักฐานแสดงคุณวุฒิ สำเนาประกาศนียบัตร หรือระเบียนแสดงผลการเรียน  (รบ.) ใบรับรองของสถาบันการศึกษาที่แสดงว่า กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นอย่างใดอย่างหนึ่ง จำนวน 1 ชุดพร้อมตัวจริง

5.สำเนาทะเบียนบ้านที่แสดง วัน เดือน ปีเกิด ที่ชัดเจนและระบุสัญชาติของบิดา มารดาผู้ให้กำเนิด ในกรณีที่ทะเบียนบ้านไม่มีชื่อบิดา มารดา อยู่ในฉบับเดียวกัน จะต้องนำสำเนาทะเบียนบ้านของบิดา มารดา มาเพิ่มเติมด้วย

6.เอกสารการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี) ในกรณีที่บิดามารดา ถึงแก่กรรม และไม่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน   ให้นำหลักฐานใบมรณบัตร หรือหลักฐานอื่นของทางราชการมาประกอบ เพื่อแสดงสัญชาติของบิดาหรือมารดาด้วย

7.สำเนา สด.8 สด.9 หรือ สด.43 แล้วแต่กรณี จำนวน 1 ชุด พร้อมตัวจริง

8.หลักฐานของทหารกองประจำการ พลทหารประจำการ (พลอาสาสมัคร) และอาสาสมัครทหารพราน ในส่วนของกองทัพบกจะต้องยื่นเพิ่มเติม คือ สำเนาหนังสือรับรองความประพฤติและยินยอมให้เข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก ของผู้บังคับบัญชาชั้นผู้บังคับกองพันหรือเทียบเท่าขึ้นไป สำหรับตัวจริงให้นำไปมอบให้กรรมการในวันทำสัญญาเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก

หลักฐานเพิ่มเติมขอรับสิทธิพิเศษหรือสิทธิคะแนนเพิ่ม
ผู้สมัครซึ่งมีความประสงค์ขอรับสิทธิพิเศษ  หรือคะแนนเพิ่มจะต้องยื่นหลักฐานในวันรับสมัคร ได้แก่
1.หลักฐาน แสดงว่าผู้สมัครสำเร็จหลักสุตรการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ 1 ถึงชั้นปีที่ 3 ของศูนย์ฝึกกำลังสำรอง  หน่วยบัญชาการกำลังสำรอง ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการฝึกวิชาทหาร ซึ่งต้องเป็นเอกสารที่ออกโดยศูนย์ฝึกกำลังสำรองหรือหน่วยฝึกวิชาทหารของ มทบ. วทบ.เท่านั้น

2.หลักฐานแสดงว่าเป็นบุตรของผู้ที่ได้รับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มกล้าหาญ หรือ เหรียญกล้าหาญ

3.หลักฐานแสดงว่าเป็นบุตรของทหารข้าราชการหรือคนงาน ซึ่งต้องประสบอันตรายถึงทุพพลภาพ ในขณะปฏิบัติราชการในหน้าที่ หรือถูกประทุษร้ายเพราะเหตุกระทำการตามหน้าที่ หรือต้องบาดเจ็บถึงตายเพราะเหตุนั้น  ซึ่งได้รับบำเหน็จบำนาญพิเศษ ตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการ หรือได้รับเงินค่าทำขวัญตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยคนงาน

4.หลักฐานแสดงว่าเป็นบุตรของทหาร ข้าราชการ หรือคนงาน ซึ่งได้กระทำหน้าที่ในระหว่างเวลาที่มีการรบ หรือสงคราม หรือมีการปราบปรามการจลาจล หรือในระหว่างที่มีพระบรมราชโองการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ซึ่งมีสิทธิได้นับเวลาราชการเป็นทวีคูณตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

5.หลักฐานแสดงว่า เป็นนักกีฬาทีมชาติ นักกีฬาทีมเขต (กีฬาแห่งชาติ)  นักกีฬาทีมเยาวชนแห่งชาติ  นักกีฬาเขตการศึกษา นักกีฬาทีมสโมสร สมาคมการกีฬาแต่ละประเภท หรือสำนักงานคณะกรรมการพัฒนากีฬากองทัพบก (รับเฉพาะระดับกีฬาที่กำหนดนี้เท่านั้น)

6.ผู้ขอรับสิทธิจะต้องแยกเขียนใบสมัครขอสิทธินักกีฬาในวันสมัครพร้อมแสดงใบรับรองวุฒิบัตร  สำหรับนักกีฬาแต่ละระดับต่อคณะกรรมการรับสมัครพร้อมสำเนา 1 ชุด ผู้ขอใช้สิทธินักกีฬาทุกระดับ จะต้องผ่านการทดสอบความสามารถทางกีฬา ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่กรมยุทธศึกษาทหารบกกำหนด

7.หลักฐานแสดงว่าเป็นทหารกองประจำการที่ปฏิบัติหน้าที่ราชการสนามไม่น้อยกว่า 120 วัน ก่อนวันที่จะสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกผู้มีผลการศึกษาดีและมีความประพฤติเรียบร้อยจะได้รับการพิจารณาส่งเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนเตรียมทหาร  (หลักสูตรพิเศษเหล่าทหารราบ ไม่ได้รับสิทธิ) เพื่อเตรียมการศึกษาต่อโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า  ตามที่กองทัพบกกำหนดและระหว่างเป็นนักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ 1 ผู้มีผลการเรียนยอดเยี่ยม จะได้รับการคัดเลือกไปศึกษาต่อต่างประเทศ ในระหว่างรับราชการ มีโอกาสขอลาศึกษาต่อในประเทศ ต่างประเทศด้วยทุนส่วนตัว และมีโอกาสสอบคัดเลือกไปศึกษา ฝึกงานด้านการทหาร ณ ต่างประเทศโดยทุนกองทัพบกและผู้มีอาวุโสระดับหนึ่งของกองทัพบก ตลอดจนผู้ปฏิบัติงานดีเด่น/หรือมีคุณวุฒิเพิ่มเติมจะได้รับการคัดเลือกเป็นนายทหารสัญญาบัตรปีละประมาณ 600-700 นาย

การจำหน่ายระเบียบการและใบสมัคร-ส่วนภูมิภาค ระหว่างวันที่ 18 ธันวาคม 2549-7 กุมภาพันธ์ 2550 ที่ กองทัพภาคที่ 2 จังหวัดนครราชสีมา  กองทัพภาคที่ 3 จังหวัดพิษณุโลก กองทัพภาคที่ 4 จังหวัดนครศรีธรรมราช มณฑลทหารบก และจังหวัดทหารบกทุกแห่งทั่วประเทศ ยกเว้นหน่วยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

-พื้นที่กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 15 มกราคม-16 กุมภาพันธ์ 2550 (เว้นวันหยุดราชการ) และวันที่ 17-28 กุมภาพันธ์ 2550 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ณ กรมยุทธศึกษาทหารบก

-ทางไปรษณีย์  ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2549-31 มกราคม 2550 ส่งธนาณัติสั่งจ่ายไปรษณีย์ดุสิต ในนามพันเอกธนากร ทองศุข กรมยุทธศึกษาทหารบก 41 ถ.เทอดดำริ เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 ในราคาชุดละ 150 บาท พร้อมชื่อและที่อยู่ที่ชัดเจน (ไม่รับสมัครทางไปรษณีย์)

การรับสมัคร
1.พื้นที่ส่วนภูมิภาค (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
-กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 4 จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 6-7 มกราคม 2550
-กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 3 จังหวัดพิษณุโลก วันที่ 20-21 มกราคม 2550
-กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 24-25 มกราคม 2550
-กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 24 จังหวัดอุดรธานี วันที่ 30-31 มกราคม 2550
-กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2 จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2550
-กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 22 จังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2550

2.พื้นที่กรุงเทพฯ วันที่ 17-28 กุมภาพันธ์ 2550 ที่ กรมยุทธศึกษาทหารบก (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
ผู้สนใจจะสมัครเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ กองทัพบก มณฑลทหารบก จังหวัดทหารบก ทุกแห่ง และที่ กรมยุทธศึกษาทหารบก ถ.เทอดดำริ เขตดุสิต กรุงเทพฯ โทร.0-2241-4068-9, 0-2243-6124-6, 0-2241-4036, 0-2241-4046, 0-2241-1660 ต่อ 1234 หรือที่กองอำนวยการ
รับสมัคร 0-2241-0274, 0-2297-6190

โดย thaisouth team   เมื่อวันที่ 8 พ.ย. 2549 14:54:32 น.

 ความคิดเห็น
ลำดับที่ 1

ผมอากเป็นรั่วของชาติครับ   สู้ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

จาก รักชาติ ยิ่งชิพ เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2551 16:57:27 น.


ลำดับที่ 2

เฮาก้ออญากเปนรั่วของชาติเหมือนกัน

จาก จิณนี่ เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2551 12:28:06 น.


ลำดับที่ 3

อญากบอกกับทุกคนว่าเฮาก้ออญากเปนรั่วของชาติเหมือนกันสู้ๆเพื่ออนาคตองชาติ

จาก จิณนี่ แสนสวย เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2551 12:31:03 น.