นักวิชาการ ม.อ.ปัตตานีเสนองานวิจัย
ข่าว >> ทั่วไป (ข่าว)
ขอเชิญอาจารย์ นักศึกษาปริญญาตรี/โท/เอก และผู้สนใจทั่วไป เข้าฟังการเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ
เพื่อนำเสนอผลงานวิจัยในวันที่ 2 กรกฎาคม 2547 เวลา 9.00-17.00 น. ณ ห้อง 19107  อาคารเรียนรวม วิทยาเขตปัตตานี
ผู้สนใจสำรองที่นั่งได้ที่งานหลักสูตรและพัฒนาคณาจารย์ กองบริการการศึกษา วิทยาเขตปัตตานี โทร 1220-22
 หรือ e-mail ไปที่ cprisana@bunga.pn.psu.ac.th (สามารถเลือกเข้าฟังเฉพาะหัวข้อที่สนใจได้)

กำหนดการประชุมวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานวิจัย (ภาคบรรยาย)  ณ ห้อง 19107  อาคารเรียนรวม มอ.ปัตตานี
8.30-9.00 น. ลงทะเบียน
9.00-9.10 น. เปิดประชุม
9.10-11.00 น. นำเสนอผลงานวิจัย : อ่าวปัตตานี
ประธาน : รศ.ดร.ครองชัย  หัตถา
* ภูมิลักษณ์อ่าวปัตตานี
* อ่าวปัตตานีมีบทบาทเป็นแหล่งอนุบาลลูกปลาวัยอ่อนหรือไม่
* ความสัมพันธ์ระหว่างแพลงก์ตอนกลุ่มไดอะตอมและโคพีพอดในอ่าวปัตตานี
* ความหนาแน่นสูงของสาหร่ายทะเลขนาดใหญ่บางชนิดในอ่าวปัตตานี
* การเปลี่ยนแปลงและความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพน้ำกับสัตว์หน้าดินในแม่น้ำปัตตานี
ศึกษาเฉพาะพื้นที่ผ่านเทศบาลนครยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา
11.00-12.00 น. นำเสนอผลงานวิจัย : คุณภาพชีวิต
ประธาน : ผศ.ดร.นัยนา  ศรีชัย
* พฤติกรรมการแสวงหาบริการสุขภาพของผู้ป่วยที่ใช้บริการแพทย์แผนไทยในปัตตานี ปี 2546
* เกณฑ์ปกติเปอร์เซ็นต์ไขมันในร่างกายและดัชนีความหนาของร่างกายของนักศึกษาสตรี
มุสลิมใน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
* ความสัมพันธ์ของวัตถุเจือปนบางชนิดในอาหารที่มีผลต่อไฮดรา
12.00-13.00 น. พักกลางวันตามอัธยาศัย
13.00-14.20 น. นำเสนอผลงานวิจัย : การศึกษา/ศาสนา
ประธาน : ผศ.ดร.อัจฉรา  ธรรมาภรณ์
* โครงการแนวทางการฟื้นฟูโรงเรียนตาดีกาโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของท้องถิ่นบ้าน
นิปิสฎเละ อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
* การพัฒนาแบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์โดยใช้ทฤษฎีการตอบสนอง
ข้อสอบสำหรับชั้น ป.6  สามจังหวัดชายแดนภาคใต้
* การนำเสนอแผนกลยุทธ์ในการพัฒนาค่านิยมสำหรับนักศึกษาไทยมุสลิมในสถาบัน
อุดมศึกษา จำกัดรับสมบูรณ์แบบ
* การบริหารมัสยิดใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้

14.20-15.40 น. นำเสนอผลงานวิจัย : เศรษฐกิจ สังคม ชายแดนใต้
ประธาน : ผศ.มานพ  จิตต์ภูษา
* โครงการพัฒนาระบบการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ และส่งเสริมการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท
ในชุมชน ศึกษากรณีชุมชนสมานฉันท์พื้นที่ภาคใต้บ้านเชิงเขา หมู่ 4  ต.ปะลุกะสาเมาะ
อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส
* โครงการเติมชีวิตให้เต็มด้วยคุณค่าจากอาชีพเสริมในการบำบัดตนเองโดยการมีส่วนร่วม
ของสมาชิกและทีมงานศูนย์บำบัดยาเสพติด (บ้านปากน้ำ) อ.เมือง จ.ปัตตานี
* การพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงในจังหวัดชายแดนภาคใต้
* ทัศนคติที่มีต่อตำรวจของชาวไทยมุสลิมใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
15.40-17.00 น. นำเสนอผลงานวิจัย : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประธาน : ผศ.ดร.อดิศัย  รุ่งวิชานิวัฒน์
* การศึกษากลไกการแห้งของฟองยางธรรมชาติ
* การศึกษาชนิดและนิเวศวิทยาของปลวกบริเวณป่าธรรมชาติและสวนยางพาราใน
จังหวัดปัตตานี
* การเพาะขยายพันธุ์และอนุบาลลูกปลาหมอไทย
* การสกัดเจลาตินจากหนังปลาตูหนา
17.00 น. ปิดประชุม

โดย Pheekai@hotmail.com   เมื่อวันที่ 23 มิ.ย. 2547 11:56:48 น.