สรุปผลเลือกตั้ง “นายก-ส.อบจ.สงขลา”
ข่าว >> ข่าวเลือกตั้ง (ข่าว)
ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ – สรุปผลเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ปรากฏว่า นายนวพล บุญญมณี เชือนชนะ นายวรวิทย์ ขาวทอง คะแนนแพ้ชนะ 5,730 คะแนน ส่วนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ทีมสงขลาพัฒนา 18 คน ทีมรักสงขลา 16 คน และทีมอิสระอีก 2 คน
     
      กกต.สงขลา เผยผลการเลือกตั้งนายกและ ส.อบจ.สงขลา อย่างไม่เป็นทางการทั้ง 36 เขตเลือกตั้ง ใน 16 อำเภอ โดยในส่วนของตำแหน่งนายก นายนวพล บุญญามณี หัวหน้าทีมสงขลาพัฒนา ชนะการเลือกตั้งด้วยคะแนนรวม 234,353 คะแนน ในขณะที่ นายวรวิทย์ ขาวทอง หัวหน้าทีมรักสงขลา ได้ 228,623 คะแนน แพ้ชนะกัน 5,730 คะแนน
     
      ส่วนผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา 36 เขตเลือกตั้ง อย่างไม่เป็นทางการ ประกอบด้วย

อำเภอเมืองสงขลา
เขต 1 นายวิชัย กุหลาบวรรณ ทีมสงขลาพัฒนา ได้คะแนนเสียง 5,427 คะแนน
เขต 2 นายศิริชัย เอกพันธ์ ทีมสงขลาพัฒนา ได้คะแนนเสียง 5,392 คะแนน
เขต 3 นายนราเดช คำทัปน์ ทีมสงขลาพัฒนา ได้คะแนนเสียง 7,079 คะแนน
เขต 4 นายสุรชัย สุริแสง ทีมสงขลาพัฒนา ได้คะแนนเสียง 6,382 คะแนน
     
อำเภอหาดใหญ่
เขต 1 นายพินิจ ทิพย์แก้ว ทีมรักสงขลา ได้คะแนนเสียง 3,800 คะแนน
เขต 2 นายนิพัทธ์ ศิริรัตน์ ทีมรักสงขลาได้คะแนนเสียง 4,021 คะแนน
เขต 3 นายเจตภัทร ทองวงศ์ ทีมสงขลาพัฒนา ได้คะแนนเสียง 4,235 คะแนน
เขต 4 นายพิพัฒน์ เจือละออง ทีมรักสงขลา ได้คะแนนเสียง 3,332 คะแนน
เขต 5 นายณัฐวุฒิ ไชยชูลี ทีมสงขลาพัฒนา ได้คะแนนเสียง 5,861 คะแนน
เขต 6 นายเขียน จินนะวงศ์ ทีมรักสงขลา ได้คะแนนเสียง 3,809 คะแนน
เขต 7 ด.ต.นิคม ทองมุณี ทีมสงขลาพัฒนาได้คะแนนเสียง 9,276 คะแนน
เขต 8 นายประวัติ สวนแก้ว ทีมสงขลาพัฒนา ได้คะแนนเสียง 5,976 คะแนน
เขต 9 นายพยม พรหมเพชร ทีมสงขลาพัฒนา ได้คะแนนเสียง 4,959 คะแนน
เขต 10 นายดำรงค์ เพ็ชรพงศ์ ทีมรักสงขลา ได้คะแนนเสียง 6,378 คะแนน
     
อำเภอสะเดา
เขต 1 นายธนพล ศรีเนตร ทีมรักสงขลา ได้คะแนนเสียง 5,099 คะแนน
เขต 2 นายนิรุธ สุวรรณรักษา ทีมรักสงขลา ได้คะแนนเสียง 6,597 คะแนน
เขต 3 นายสุเมธ ศศิธร ทีมอิสระได้คะแนนเสียง 7,0798 คะแนน
     
อำเภอจะนะ
เขต 1 นายร่อเหตุ รักหมัด ทีมสงขลาพัฒนา ได้คะแนนเสียง 8,311 คะแนน
เขต 2 นายสุภาพ ทองเพชร ทีมรักสงขลา ได้คะแนนเสียง 10,821 คะแนน
     
อำเภอสิงหนคร
เขต 1 นายฉัตรเพชร ครุอำโพธิ์ ทีมรักสงขลา ได้คะแนนเสียง 8,680 คะแนน
เขต 2 นายวิสุทธิ์ รุจิเรข ทีมสงขลาพัฒนา ได้คะแนนเสียง 8,647 คะแนน
     
อำเภอรัตภูมิ
เขต 1 จ.ส.ต.จรูญ เรืองฤทธิ์ ทีมรักสงขลา ได้คะแนนเสียง 8,831 คะแนน
เขต 2 นายอดุลย์ สงดวง ทีมรักสงขลา 7,617 คะแนน
     
อำเภอระโนด
เขต 1 ว่าที่ ร.ต.ไกรธนู แกล้วทนงค์ ทีมสงขลาพัฒนา ได้คะแนนเสียง 8,946 คะแนน
เขต 2 นายอำนาจ นวลทอง ทีมสงขลาพัฒนา ได้คะแนนเสียง 6,799 คะแนน
     
อำเภอสะบ้าย้อย
เขต 1 นายกุศล ขุนดำ ทีมอิสระได้คะแนนเสียง 3,804 คะแนน
เขต 2 นายปิยะ อุ่นแดง ทีมรักสงขลา ได้คะแนนเสียง 9,536 คะแนน
     
อำเภอเทพา
เขต 1 นายวรพงศ์ ปราบ ทีมรักสงขลา ได้คะแนนเสียง 4,843 คะแนน
เขต 2 นายอธิวัตร ใบสะเม๊าะ ทีมรักสงขลา ได้คะแนนเสียง 5,685 คะแนน
     
อำเภอสทิงพระ
เขต 1 นายสุวัฒน์ นิยมเดชา ทีมรักสงขลา ได้คะแนนเสียง 11,427 คะแนน
     
อำเภอควนเนียง
เขต 1 นายมิตร แก้วประดิษฐ์ ทีมสงขลาพัฒนา ได้คะแนนเสียง 7,638 คะแนน
     
อำเภอกระแสสินธุ์
เขต 1 นายเปรม ทองเนื้อแข็ง ทีมรักสงขลา ได้คะแนนเสียง 3,601 คะแนน
     
อำเภอบางกล่ำ
เขต 1 นายบุญเจอ กัลยาศิริ ทีมสงขลาพัฒนา ได้คะแนนเสียง 6,119 คะแนน
     
อำเภอคลองหอยโข่ง
เขต 1 นายสาธิต สุวรรณชาตรี ทีมสงขลาพัฒนา ได้คะแนนเสียง 7,139 คะแนน
     
อำเภอนาทวี
เขต 1 ส.อ.กุณฑล เสนะพันธุ์ ทีมสงขลาพัฒนา ได้คะแนนเสียง 17,296 คะแนน
     
อำเภอนาหม่อม
นายอาคม ประสมพงศ์ ทีมสงขลาพัฒนา ได้คะแนนเสียง 5,964 คะแนน
     
สรุป ทีมสงขลาพัฒนา นายก อบจ.สงขลา 1 คน ส.อบจ.สงขลา 18 คน ทีมรักสงขลา ส.อบจ.สงขลา 16 คน และอิสระ 2 คน
     
สำหรับการเลือกตั้งนายกและ ส.อบจ.สงขลา ในครั้งนี้มีจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 899,976 คน ผู้มาใช้สิทธิจำนวน 510,885 คน คิดเป็นร้อยละ 56.77 จำนวนบัตรเสีย 20,175 ใบ คิดเป็นร้อยละ 3.95 และบัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน 27,734 ใบ คิดเป็นร้อยละ 5.43โดย ผู้จัดการ

โดย thaisouth team   เมื่อวันที่ 28 เม.ย. 2551 15:14:25 น.