สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับ 2,000 อัตรา
ข่าว >> ข่าวแหล่งงาน (ข่าว)
สำนักงานตำรวจแห่งชาต ได้มอบหมายให้ กองบัญชาการศึกษา มีความประสงค์จะดำเนินการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิปริญญาตรี เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน พ.ศ.2551 กลุ่มสายงานป้องกันปราบปราม และกลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุนเพื่อทดแทนข้าราชการตำรวจชั้นประทวนที่ยังขาดแคลนเป็นจำนวนมาก โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งและอัตราที่เปิดรับสมัคร

บุคคลภายนอกผู้มีวุฒิปริญญาตรี เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ดำรงตำแหน่งผู้บังคับหมู่ หรือเทียบเท่าผู้บังคับหมู่ ในกลุ่มสายงานป้องกันปราบปราม และกลุ่มงานอำนวยการสนับสนุน ในหน่วยงานต่าง ๆ สังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับอัตราเงินเดือนระดับ ป.1 ขั้น 12.5 (7,890) จำนวน 2,000 อัตราโดยแยกเป็น

1.กลุ่มสายงานป้องกันปราบปราม จำนวน 1,500 อัตรา ใช้อักษรย่อของสายสอบ คือ ปป.1

2.กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน จำนวน 500 อัตรา ใช้อักษรย่อของสายสอบ คือ อก.2

ในกรณีที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติอนุมัติจัดสรรเพิ่มเติม ก่อนการสอบแข่งขัน ตามจำนวนที่ประกาศรับสมัครจะเสร็จสิ้น กองบัญชาการศึกษา จะประกาศอัตราที่เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพิ่มเติม หรืออาจเรียกผู้สอบแข่งขันได้ในลำดับสำรอง เข้ารับการบรรจุและแต่งตั้ง ตามจำนวนอัตราที่อนุมัติเพิ่มเติม โดยเสนอสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พิจารณาให้ต่อไปแล้วแต่กรณี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

1.ผู้สมัครสอบกลุ่มสายงานป้องกันปราบปราม (ปป.1)
-สำเร็จการศึกษาได้รับวุฒิปริญญาตรี ทางกฎหมาย การปกครอง หรือรัฐประศาสนศาสตร์ โดยต้องศึกษาสำเร็จวิชากฎหมายไทยอย่างน้อย 3 วิชา คือ ประมวลกฎหมายอาญาครบทุกลักษณะ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาครบทุกลักษณะ และกฎหมายลักษณะพยาน ทั้งนี้จะเป็นการศึกษาเพื่อการได้รับปริญญาดังกล่าวหรือเป็นการศึกษาเพิ่มเติมภายหลังก็ได้ โดยต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติปริญญาบัตรจากสภามหาวิทยาลัย หรือสภาสถาบันของสถานศึกษานั้น ๆ ภายในวันปิดรับสมัคร (วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2551)

2.ผู้สมัครสอบกลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน (อก.2)
-สำเร็จการศึกษาได้รับวุฒิปริญญาตรี ทางสังคมศาสตร์ โดยต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติปริญญาบัตรจากสภามหาวิทยาลัยหรือสภาสถาบันของสถานศึกษานั้น ๆ ภายในวันปิดรับสมัคร (วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2551)

คุณวุฒิการศึกษาที่ใช้ในการสมัครสอบแข่งขันดังกล่าว ต้องเป็นคุณวุฒิการศึกษาที่ ก.ตร. หรือสำนักงาน ก.พ.ได้รับรองไว้แล้ว และถ้ามีวุฒิสูงกว่าปริญญาตรี จะนำมาเรียกร้องสิทธิใด ๆ มิได้
ในกรณีที่เป็นผู้สอบแข่งขันได้และได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวนแล้ว

หากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีการเปิดรับสมัครคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวนผู้มีคุณวุฒิปริญญาเพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ก็มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรได้ตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติกำหนด

สำหรับวุฒิการศึกษาที่มีปัญหา เช่น ชื่อปริญญาที่แตกต่างจากประกาศรับสมัครในครั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของผู้สมัครขอให้สมัครประสานกับสถานศึกษาทีสำเร็จการศึกษาว่าสำนักงาน ก.พ. ได้รับรองคุณวุฒิให้เป็นคุณวุฒิการศึกษาในทางที่ตรงกับที่กำหนดไว้หรือไม่ สำหรับพระภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวชในศาสนาใด ๆ ทางราชการไม่รับสมัครสอบและไม่อนุญาตให้เข้าสอบ  

การสมัครสอบและการจำหน่านคู่มือแนะนำการสมัคร

ผู้สมัครสอบสามรถเลือกสมัครสอบสายใดสายหนึ่งได้เพียงสายเดียว โดยให้เขียนใบสมัครด้วยลายมือของตนเอง พร้อมทั้งยื่นสมัครสอบด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 1–15 กุมภาพันธ์ 2551 ไม่เว้นวันหยุดราชการ ภาคเช้า เวลา 09.00-12.00 น. ภาคบ่าย เวลา 13.00-16.00 น. (จำหน่ายคู่มือแนะนำการสมัครสอบในราคาชุดละ 100 บาท ตั้งแต่วันที่ 1-15 กุมภาพันธ์ 2551 ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ สถานที่รับสมัคร

สถานที่รับสมัคร

1.ส่วนกลางที่ กองบัญชาการศึกษา ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร.0-2941-0979, 0-2941-3169, 0-2941-1928 ต่อ 106-109 สามารถตรวจสอบได้จากเว็บไซต์ http://rcm.edupolice.org

เนื่องจากในช่วงเวลาการรับสมัคร กองบัญชาการศึกษา มีภารกิจฝึกอบรมหลายหลักสูตร จึงไม่มีสถานที่จอดรถที่จะรองรับผู้สมัครสอบ เพื่อความสะดวกของผู้สมัครสอบสามารถจอดรถได้ที่สโมสรตำรวจ และใช้บริการรถโดยสารสาธารณะในการเดินทางมาสมัครสอบได้

2.ตำรวจภูธรภาค 1 ที่ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 1 เลขที่ 5 หมู่ 2 ตำบล.หนองยาว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000 โทร.0-3630-3474 สามารถตรวจสอบได้จากเว็บไซต์ www.p1.police.go.th

3.ตำรวจภูธรภาค 2 ที่ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 2 เลขที่ 102 หมู่ 8 ตำบลบ้านสวน อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี โทร.0-3827-8200-2 สามารถตรวจสอบได้จากเว็บไซต์ www.p2.police2.go.th

4.ตำรวจภูธรภาค 3 ที่ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 3 เลขที่ 41 หมู่ที่ 13 ถนนสุรนารายณ์ ตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30310 โทร.0-4437-1388 สามารถตรวจสอบได้จากเว็บไซต์ www.p3.police3.go.th

5.ตำรวจภูธรภาค 4 ที่ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 4 เลขที่ 272 หมู่ 14 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร.0-4323-6672, 0-4324-5932 สามารถตรวจสอบได้จากเว็บไซต์ www.police4.go.th

6.ตำรวจภูธรภาค 5 ที่ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 5 เลขที่ 145 ถนนลำปาง-เชียงใหม่ หมู่ 13 ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 52190 โทร.0-5426-9292-6 สามารถตรวจสอบได้จากเว็บไซต์ www.police5.go.th

7.ตำรวจภูธรภาค 6 ที่ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 6 เลขที่ 837 หมู่ 10 ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000 โทร.0-5622-1201-5 สามารถตรวจสอบได้จากเว็บไซต์ www.p6police6.go.th

8.ตำรวจภูธรภาค 7 ที่ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 7 เลขที่ 109 ถนนข้างวัง ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000 โทร.0-3425-4312 สามารถตรวจสอบได้จากเว็บไซต์ www.police7.go.th

9.ตำรวจภูธรภาค 8 ที่ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 8 เลขที่ 101 หมู่ 3 ถนนพ่อขุนทะเล ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โทร.0-7740-5424 สามารถตรวจสอบได้จากเว็บไซต์ www.p8.police.go.th

10.ตำรวจภูธรภาค 9 ที่ ตำรวจภูธรภาค 9 ถนนแหล่งพระราม ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา โทร.0-7431-1161, 0-7431-1146 หรือ ตามที่ตำรวจภูธรภาค 9 กำหนด สามารถตรวจสอบได้จากเว็บไซต์ www.p9.police.go.th

ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย ดังนี้

1. ค่าธรรมเนียมสอบ คนละ 100 บาท เมื่อประกาศรายชื่อว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้าสอบแล้ว ค่าธรรมเนียมสอบจะเรียกคืนไม่ได้

2. ในกรณีที่มีสิทธิเข้ารับการตรวจร่างกาย จะต้องชำระเงินตามที่โรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กำหนด (ประมาณ 800 บาท)

ทั้งนี้ให้ผู้สมัครสอบแต่งกายสุภาพในสถานที่รับสมัคร

โดย thaisouth team   เมื่อวันที่ 30 ม.ค. 2551 09:07:23 น.

 ความคิดเห็น
ลำดับที่ 1

วุฒิ วท.บ. สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  รับสมัครได้ไหม ค่ะ

จาก วุฒิ วท.บ. สาขาเทคโน เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2551 18:49:25 น.


ลำดับที่ 2

วุฒิ วท.บ. สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มีสิทธิสมัครมั้ยค่ะ

จาก pat เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2551 18:50:56 น.


ลำดับที่ 3

วุฒิ วท.บ. สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มีสิทธิ์สมัครไหมค่ะ

จาก ดา เพชรบุรี เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2551 15:09:58 น.


ลำดับที่ 4

วุฒิปริญญาตรีสาขาบัญชีสมัครได้มั้ยค่ะ

จาก สา เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2551 06:48:58 น.


ลำดับที่ 5

วุฒิ วท.บ. สาขาสัตวศาสตร์มีสิทธิ์สมัครไหมค่ะ

จาก 457 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2551 10:33:14 น.


ลำดับที่ 6

วุฒิ ทลบ. เวชนิทัศน์  สอบได้มั้ยครับ

จาก นักวิชาการโสตทัศนักศ เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2551 08:42:33 น.


ลำดับที่ 7

ส่ง  3  จว.ชายแดนอีกหรือเปล่า

จาก ดาวแดง เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2551 09:14:20 น.


ลำดับที่ 8

ส่ง  3  จว.ชายแดนอีกหรือเปล่า

จาก ดาวแดง เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2551 09:14:24 น.


ลำดับที่ 9

เรียนโปรแกรมวิทยาการคอมพิวเตอร์ค่ะ วุฒิ วท.บ ค่ะ มีสิทธิที่จะสอบได้ป่าวค่ะ

จาก วิทยาการคอมพิวเตอร์ส เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2551 20:03:00 น.


ลำดับที่ 10

ทำไมไม่เปิดให้ปริญญาตรีทุกสาขาล่ะค่ะจะได้มีโอกาสสอบกับเขาบ้าง รอมาต้องนานเปิดรับแค่ไม่กี่สาขาเอง

จาก ว.ท.บ เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2551 07:54:53 น.


ลำดับที่ 11

เรียนวุติศศ.บแต่ยังเรียนปี4สอบได้ไหมค่ะ

จาก ศศ.บ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2551 01:33:15 น.


ลำดับที่ 12

ไม่รับ วุฒิ วท. บ. นะคับ

จาก Kurell เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2551 05:52:04 น.


ลำดับที่ 13

สาย อย.2เปิดสอบวันไหนครับและสถานที่สอบโรงเรียนไหนครับ

จาก ต้น เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2551 09:47:13 น.


ลำดับที่ 14

สอบกลุ่มอำนวยการวันที่ 2 มีนาคม 2551 จริงหรือครับ

จาก สอบวันที่ 2 จริงหรือ เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2551 10:18:14 น.


ลำดับที่ 15

ปี52จะรับ ป ตรี อีกหรอจะจบทันหรือนี่ เป็นทหารอยู่จะสอบด้วย ชอบปราบปราม มีเงินประจำตำแหน่งจบใหม่ก็ หมื่นขึ้น

จาก ยากกลับบ้าน เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2551 16:07:59 น.


ลำดับที่ 16

ที่รับปริญญา ภาค4มีคนมาสมัคร สอบกี่คนรับกี่คน แล้วปีหน้าห้าสองรับกี่คนครับ อายุยังไม่เกิน27 อยู่หรือเปล่า ปีหน้า27แล้วคงจะสอบได้แค่ครั้งเดียว  จบ มสธ เดือน ตุลา นี้ ไม่รู้ว่าจะรับปรีญญาทันสมัครสอบหรือเปล่า  เซ็งจังยาก

จาก ปีที่แล้วมีคนสอบกี่ค เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2551 16:18:28 น.


ลำดับที่ 17

อยากจะทราบว่าสอบตำรวจปี  52   วันใหน

จาก มานพ เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2551 10:46:56 น.


ลำดับที่ 18

ม.  6ยังรับใหมครับ

จาก มานพ เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2551 10:49:23 น.


ลำดับที่ 19

ขอความกรุณาตอบคำถามห่อยน่ะครับ   ขอขอบคุณครับ

จาก มานพ เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2551 10:51:19 น.


ลำดับที่ 20

น่าจะเปิดระดับอนุปริญญาบ้างสำหรับคนท่ไม่มีโอกาสเรียนในระดับปริญญาอยากเป็นตำรวจมากชอบมากเป็นความใฝ่ฝันมาตั้งแต่เด็กแต่ไม่มีโอกาสได้สอบเลยเพราะเรียนมาน้อยได้แค่ปวส.ยังไงก็จะติดตามข่าวสารเหมือนเดิมแบบชอบมั้กๆๆ

จาก ทุนมีน้อย เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2552 17:34:16 น.