กองทัพอากาศ คัดม.3-ป.ตรี 182 อัตรา
ข่าว >> ข่าวแหล่งงาน (ข่าว)
กองทัพอากาศ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือน นายทหารประทวน ทหารกองหนุน ลูกจ้าง และพนักงานราชการ เพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นข้าราชการชั้นสัญญาบัตร และข้าราชการต่ำกว่าสัญญาบัตร ปีงบประมาณ 2551 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับ

1.บรรจุเป็นข้าราชการชั้นสัญญาบัตร (แต่งตั้งยศเป็นว่าที่เรืออากาศตรี) จำนวน 12 อัตรา โดยมีคุณวุฒิปริญญาตรี

2.บรรจุเป็นข้าราชการต่ำกว่าสัญญาบัตร (แต่งตั้งยศเป็นว่าที่จ่าอากาศตรี) จำนวน 170 อัตรา โดยมีคุณวุฒิต่ำกว่าปริญญาตรี (มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย ประกาศนียบัตรวิชาชีพ)

คุณสมบัติเฉพาะ

1.ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้มีเกณฑ์อายุตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.2497
-ผู้สมัครสอบตำแหน่งข้าราชการสัญญาบัตร มีอายุระหว่าง 18 ปีบริบูรณ์ ถึง 35 ปี (เกิดในระหว่างปี พ.ศ.2516-2533)
-ผู้สมัครสอบตำแหน่งข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร มีอายุระหว่าง 18 ปีบริบูรณ์ ถึง 30 ปี (เกิดในระหว่างปี พ.ศ.2521-2533) ยกเว้นในบางตำแหน่งที่กำหนดเป็นอื่นตามที่กำหนดในคุณสมบัติเฉพาะ

2.เป็นผู้ที่มีคุณวุฒิทางการศึกษา/สาขาวิชาตรงตามที่กำหนดไว้ในแต่ละตำแหน่งที่จะสมัครสอบ
-ผู้สมัครสอบที่ใช้คุณวุฒิปริญญาตรี หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ จะต้องมีผลการศึกษาคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.20
-ผู้สมัครสอบที่ใช้คุณวุฒิมัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย จะต้องมีผลการศึกษาคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 1.20

3.มีคุณลักษณะเฉพาะอื่น ๆ ครบถ้วน และตรงตามที่กำหนดไว้ในแต่ละตำแหน่งที่จะสมัครสอบ

4.นายทหารประทวน ลูกจ้าง หรือพนักงานราชการสังกัดกระทรวงกลาโหม จะต้องมีหนังสืออนุญาตจากหัวหน้าส่าวนราชการต้นสังกัด โดยให้นำมายื่นในวันสมัคร

5.ข้าราชการอื่นที่มิได้สังกัดกองทัพอากาศ หากสอบได้จะไม่รับโอนและย้าย (ต้องลาออกจากส่วนราชการเดิมก่อน) โดยบรรจุให้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิ  

การสมัครสอบ

1.เปิดจำหน่ายคู่มือแนะนำการสอบคัดเลือก/ใบสมัคร ตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์-9 มีนาคม 2551 เวลา 08.30-15.30 น. เว้นวันหยุดราชการ ในราคาฉบับละ 60 บาท ณ อาคารพิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ ถ.พหลโยธิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ , กองบังคับการกองบิน ทุกกองบิน และโรงเรียนการบิน

วิธีการสมัครสอบ

1.สมัครด้วยตนเองที่ อาคารรณนภากาศ โรงเรียนนายเรืออากาศ ถ.พหลโยธิน เขตสายไหม กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 3-9 มีนาคม 2551 ในวันและเวลาราชการ (ค่าธรรมเนียมการสอบ 250 บาท)

2.สมัครทางไปรษณีย์ พร้อมส่งหลักฐานและธนาณัติหรือตั๋วแลกเงินจำนวน 300 บาท เป็นค่าธรรมเนียมการสอบ 250 บาท และค่าบริการทางไปรษณีย์ 50 บาท โดยสั่งจ่าย ปณฝ.กองทัพอากาศ 10213 ในนาม นาวาอากาศเอก อำนวย สมวงศ์ กองข้อมูลกำลังพล ตู้ ปณ.11 ปณฝ.กองทัพอากาศ ระหว่างวันที่ 4-29 กุมภาพันธ์ 2551 (ถือการประทับตราลงวันที่ ณ ที่ทำการไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ)

3.สมัครทางอินเตอร์เน็ต สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์-9 มีนาคม 2551 ที่เว็บไซต์ http://job.rtaf.mi.th ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยมีค่าใช้จ่ายจำนวน 280 บาท เป็นค่าธรรมเนียมการสอบ 250 บาท ค่าธรรมเนียมธนาคารและค่าบริการทางอินเตอร์เน็ต 30 บาท ในอัตราเดียวกันทั่วประเทศ โดยนำแบบฟอร์มการชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย ไปชำระเงินค่าสมัครสอบที่ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์-12 มีนาคม 2551 ภายในเวลาทำการของธนาคาร ทั้งนี้ การสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์เมื่อผู้สมัครได้ชำระค่าธรรมเนียมการสอบแล้ว และจะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายเลขานุการ คณะกรรมการอำนวยการคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการในกองทัพอากาศ แผนกบรรจุปลด กองจัดการกำลังพล กรมกำลังพลทหารอากาศ โทร.0-2534-8587-91 ในวันและเวลาราชการ

โดย thaisouth team   เมื่อวันที่ 21 ม.ค. 2551 12:44:58 น.

 ความคิดเห็น
ลำดับที่ 1

ใช้วุฒิปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์และเท๕โนโลยีการอาหารได้ไหมค่ะ

จาก ดา เพชรบุรี เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2551 14:44:54 น.


ลำดับที่ 2

จาก รับสมัครผู้หญิงหรือเ เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2551 21:37:29 น.


ลำดับที่ 3

ไม่ทราบว่าผู้หญิงสมัครได้ไหมคะ แล้วข้าราชการชั้นสัญญาบัติหรือต่ำข้าราชการชั้นสัญญาผูหญิงสอบได้อันไหนบ้างหรือไม่ได้เลย ถ้าจบใช้วุฒิม.3 ผู้หญิงสมัครได้ไหม แล้ววุฒิม.6 ผู้หญิงสมัครได้ไหม ช่วยตอบหน่อยคะทางอีเมลล์นะคะขอบคุณคะ

จาก ช่วยบอกหน่อย เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2551 19:26:01 น.


ลำดับที่ 4

คอมเม้นที่ 3 is_mameaw@hotmail.com  ช่วยตอบหน่อยนะคะ

จาก ช่วยตอบหน่อย เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2551 19:30:19 น.


ลำดับที่ 5

รบกวนสอบถามค่ะว่า  ถ้าจะสมัครสอบตำแหน่งข้าราชการชั้นสํญญาบัตร  ไม่ทราบว่าจบคณะนิเทศศาสตร์สามารถสอบได้รึป่าวค่ะ  อายุ 24 ปี รบกวนตอบด้วยนะค่ะ  หรือรบกวนส่งเมลก็ได้ค่ะ  ขอบคุณค่ะ

จาก ธันย์ เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2551 10:10:21 น.


ลำดับที่ 6

ถ้าสมัครสอบเป็นข้าราชการชั้นสัญญาบัตร จบคณะวิศวกรรมศาตร์สอบได้มั้ยคะ คือผิดหวังจากสำนักงานตร.แห่งชาติมาแล้วค่ะ ไม่อยากเสียเวลาอีก กรุณาตอบด้วยนะคะ

จาก ticha_36 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2551 13:31:42 น.


ลำดับที่ 7

แล้วตำแหน่งที่รับสมัครมีอะไรบ้างค่ะ กลัวว่าสมัครไปไม่ตรงกับสาขาที่จบมาค่ะ ช่วยตอบด้วยนะค่ะ

จาก นาง เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2551 11:25:37 น.


ลำดับที่ 8

ถ้าสมัครสอบเป็นข้าราชการต่ำกว่าสัญญาบัตร ใช้วุฒิการศึกษานอกโรงเรียนสมัครสอบได้หรือไม่คะ จริงๆ แล้วมีวุฒิปริญญาตรีอยู่ แต่! วุฒิปริญญาตรีไม่ตรงกับที่สมัครสอบเลยคะ ช่วยตอบด้วยนะคะ ขอบคุณมากค่ะ

จาก nick เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2551 19:36:29 น.


ลำดับที่ 9

ผู้หญิงก็ได้ครับ ใช้วุฒิการศึกษานอกโรงเรียนก็สมัครได้ครับ สอบเป็นข้าราชการชั้นสัญญาบัตร 2.00 สอบเป็นข้าราชการต่ำกว่าสัญญาบัตร  1.20 ขึ้นไปครับผม

จาก ถามตอบ จ.อ.ท เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2551 01:07:21 น.


ลำดับที่ 10

สอบปีหน้าจะทันมั๊ยค่ะพอดีว่าจะจบป.โทเดือนตุลาค่ะ

จาก จะเปิดสอบปี2552อีกมั เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2551 14:37:09 น.


ลำดับที่ 11

ประกาศผลรอบสุดท้ายเมื่อไหร่

จาก ประหยัด เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2551 08:33:50 น.


ลำดับที่ 12

สอบวิชาไหนบ้างค่ะ
(ข้าราชการต่ำกว่าสัญญาบัตร )
(ข้าราชการชั้นสัญญาบัตร )  
ช่วยตอบให้ด้วยนะค่ะ  ขอบคุณมากค่ะ

จาก สอบวิชาอะไรบ้างค่ะ เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2552 18:46:48 น.