กรมสรรพามิตภาค 9 รับ 20 อ.ปฏิบัติงานใน 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง
ข่าว >> ข่าวแหล่งงาน (ข่าว)
ด้วยกรมสรรพสามิต มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน สังกัดสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 9 เพื่อปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดสงขลา ตรัง พัทลุง ยะลา ปัตตานี นราธิวาส และสตูล จำนวน 20 อัตรา มีรายละเอียดดังนี้

1. ตำแหน่งนักวิชาการสรรพสามิต จำนวน 2 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,870 บาท ผู้สมัครมีคุณสมบัติ ดังนี้
1.1 คุณสมบัติทั่วไป ตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือน
พ.ศ.2535
1.2 ได้รับปริญญาโท หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางกฎหมาย ทางบริหารและ
การจัดการ เศรษฐศาสตร์ พาณิชยศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือวิทยาศาสตร์
สาขาสถิติ สาขาคณิตศาสตร์

2. ตำแหน่งนักวิชาการสรรพสามิต จำนวน 4 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 7,260 บาท
2.1 คุณสมบัติทั่วไป ตามมาตรา30 แห่งพระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือน
พ.ศ.2535
2.2 ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางกฎหมาย ทางบริหารและ
การจัดการ เศรษฐศาสตร์ พาณิชยศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือวิทยาศาสตร์
สาขาสถิติ สาขาคณิตศาสตร์

3. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสรรพสามิต จำนวน 14 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ
7,260 บาท
3.1 คุณสมบัติทั่วไป ตามมาตรา30 แห่งพระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือน
พ.ศ.2535
3.2 ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางบริหาร กฎหมาย เศรษฐศาสตร์
พาณิชยศาสตร์ บริหารธุรกิจ บัญชี การคลัง

การรับสมัคร
ผู้มีความประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ขอใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 9 (ชั้น 2) เลขที่ 277 ถนนสาครมงคล 2 ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2548 ถึงวันที่ 8 มิถุนายน 2548 ในวันและเวลาราชการ

เอกสารและหลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัครคัดเลือก
1 ใบสมัคร จำนวน 1 ฉบับ
2 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาสีดำ ขนาด 2 นิ้ว
ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน (นับถึงวันสมัคร) จำนวน 2 รูป
3 สำเนาวุฒิการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ ในกรณีผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกรายใด เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตร 2 ปี ให้นำสำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน ระดับ ปวส.,ปวท. หรืออนุปริญญามาแสดง จำนวน 1 ฉบับ
4 สำเนาทะเบียนบ้าน บัตรประจำตัวประชาชน สูติบัตร หรือใบสำคัญทหาร
กองเกิน (สด.9) อย่างหนึ่งอย่างใด จำนวน 1 ฉบับ
5 หลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ใบทะเบียนสมรส
จำนวน 1 ฉบับ
ทั้งนี้ เอกสารและหลักฐานทุกประเภทให้ รับรองสำเนาถูกต้อง ทุกฉบับ และให้นำหลักฐานฉบับจริงมาแสดงในวันสมัคร เพื่อประกอบการตรวจสอบด้วย


สถานที่ติดต่อ
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 9
ที่อยู่:277 ถนนสาครมงคล 2 ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
เบอร์โทรศัพท์:074258781-4

โดย thaisouth team   เมื่อวันที่ 31 พ.ค. 2548 15:20:02 น.