สรุปยอดผู้สมัคร สว.นครศรีธรรมราช 49 คน
ข่าว >> ข่าวเลือกตั้ง (ข่าว)
บรรยากาศการเปิดรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา(สว.)วันสุดท้ายเงียบเหงา โดยตลอดทั้งวันมีผู้สนใจมาสมัครเพิ่มเพียง 1 คน รวมแล้วมีจำนวนผู้สมัครรับเลือกตั้ง สว.ทั้งสิ้นจำนวน 49 คน

บรรยากาศในวันสุดท้ายของการเปิดรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา(สว.)นครศรีธรรมราช ที่บริเวณอาคารศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นศูนย์อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดหรือกกต.นครศรีธรรมราช ได้กำหนดใช้เป็นสถานที่เปิดรับสมัครผู้สมัครรับเลือกตั้ง สว. ในระหว่างวันที่ 24-28 มีนาคม 2549

ปรากฏว่าวานนี้ซึ่งเป็นวันสุดท้ายมีผู้สนใจมาสมัครรับเลือกตั้ง สว.เพิ่มเพียงคนเดียวคือ พ.อ.(พิเศษ)เจริญศักดิ์ บัวเพชร ได้หมายเลข 49

สรุปแล้วมียอดจำนวนผู้สมัคร สว.นครศรีธรรมราช จำนวนทั้งสิ้น 49 คน นายธงชัย วรรธนะพิศิษฐ์ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช เปิดเผยว่าหลังปิดรับสมัคร ทาง กกต.นครศรีธรรมราช จะได้เร่งตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร สว.ทั้ง 49 คนว่ามีคุณสมบัติและหลักฐานครบถ้วนถูกต้องหรือไม่ เพื่อจะได้ประกาศรับรองรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง สว.นครศรีธรรมราชอย่างเป็นทางการอีกครั้งภายใน7วัน

สำหรับรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง สว.นครศรีธรรมราชทั้ง 49 คน ตามลำดับหมายเลขผู้สมัครดังนี้

1.นายอภิวัฒน์ จันทคณางร
2.นางพรทิพย์ เดชะนะ
3.นายจำนงค์ แรกพินิจ
4.นายเดชา สามารถ
5.นายสัมพันธ์ แป้นพัฒน์
6.นายครื้น สถาพร
7.พล.ท.เรวัฒน์ รัตนผ่องใส
8.นายประยุทธ วงศ์สวัสดิ์
9.นายดล ศรีสว่าง
10.นายสมุทร ทองวิจิตร
11.นายณัฐพล รัตนพันธุ์
12.นายสุวิทย์ คงสงค์
13.นายชัยสิรัตน์ ตรึกตรอง
14.นายสุรพล เลอวิศิษฐ์
15.นายณงค์ โภชากรณ์
16.พ.ต.ท.สุชาติ ชนะคุ้ม
17.นายมณฑล ชาติสุวรรณ
18.นายธเนศวร มหาธนินวงศ์
19.แพทย์หญิงสาริยา ธำรงค์ศักดิ์
20.นายพิพัฒน์ศร เศรษฐพูธ์
21.นายวิฑูร กรุณา
22.นายอารมย์ ยอดระบำ
23.พ.อ.อ.อากร ณ นคร
24.นายสวัสดิ์ สมัครพงศ์
25.นายจำเริญ วราภรณ์
26.นายสุรชัย ด่านวัฒนานุสรณ์
27.นายคณัศ พันธรักษ์ราชเดช
28.พล.อ.สำเริง พิณกลาง
29.นายธงชาติ รัตนวิชา
30.นายพิชัย บุณยะเกียรติ
31.นายสวัสดิ์ แกล้วทนงค์
32.ว่าที่ ร.ต.สุรศักดิ์ ลิ่มพาณิชย์
33.นางสุวภรณ์ แนมสัย คงแก้ว
34.นายบุญเลิศ ถังมณี
35.นายตรีพล เจาะจิตต์
36.นายสังคม แชเชือน
37.นางฮูวัยดิย๊ะ พิศสุวรรณ อุเซ็ง
38.นายนิยม คำแหง
39.นางอารมณ์ มีชัย
40.นายสิริวัฒน์ ไกรสินธุ์
41.นายศุภโชค เสืองทอง
42.นายวิญญู ใจอารีย์
43.นายปฏิยุทธิ์ พรหมพันธุ์
44.ร.ท.มนตรี ลุยจันทร์
45.นายฐาปนา จินดากาญจน์
46.ว่าที่ ร.ต.อมร พิกุลงาม
47.นายธุรการ ยังบรรเทา
48.นายพงศ์รัตน์ รัตนพงษ์
49.พ.อ.(พิเศษ) เจริญศักดิ์ บัวเพชร.

โดย thaisouth team   เมื่อวันที่ 30 มี.ค. 2549 11:22:04 น.