เทศบาลจังหวัดจันทบุรี รับ 11 ตำแหน่ง 38 อัตรา
ข่าว >> ข่าวแหล่งงาน (ข่าว)
เทศบาลจังหวัดจันทบุรี รับ 11 ตำแหน่ง 37 อัตรา

คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดจันทบุรี  (ก.ท.จ.จันทบุรี)  มีความประสงค์จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการและแต่งตั้งให้เป็นพนักงานเทศบาล  จำนวน 11 ตำแหน่ง โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.เจ้าหน้าที่ธุรการ ระดับ 1 จำนวน 3 อัตรา
 -ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขา ที่ก.พ. ก.ค. หรือก. ท.รับรอง  ซึ่งศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้ คอมพิวเตอร์จากสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทางราชการหรือหน่วยงาน ของรัฐที่มีระยะเวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง

2.เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ระดับ 1 จำนวน 2 อัตรา
 -ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ หรือทางอื่นที่ก.ท.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

3.ช่างโยธา ระดับ 1 จำนวน 4 อัตรา
 -ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางช่างก่อสร้าง ช่างสำรวจ ช่างโยธา  สถาปัตยกรรม  เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิควิศวกรรมสำรวจ เทคนิคสถาปัตยกรรม หรือทางอื่นที่ก.ท.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

4.ช่างไฟฟ้า ระดับ 1 จำนวน 2 อัตรา
 -ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ   (ปวช.)  หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้  ทางช่างไฟฟ้า  ช่างอิเล็กโทรนิกส์ หรือทางอื่นที่ก.ท.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

5.เจ้าพนักงานธุรการ ระดับ 2 จำนวน 4 อัตรา
 -ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค  (ปวท.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขา ที่ก.พ. ก.ค. หรือก.ท.รับรอง  ซึ่งศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้าน การใช้คอมพิวเตอร์จากสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทางราชการหรือหน่วย งานของรัฐที่มีระยะเวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า   12   ชั่วโมง  หรือทางอื่นที่ก.ท.กำหนดว่าใช้เป็น คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.)  หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขา ที่ก.พ. ก.ค. หรือก.ท.รับรอง  ซึ่งศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้าน การใช้คอมพิวเตอร์จากสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทางราชการหรือหน่วย งานของรัฐที่มีระยะเวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า   12   ชั่วโมง  หรือทางอื่นที่ก.ท.กำหนดว่าใช้เป็น คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

6.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ระดับ 2 จำนวน 2 อัตรา
 -ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค  (ปวท.)  หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้  ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ  การบริหารธุรกิจ  การจัดการทั่วไป  สำหรับทางการบริหารธุรกิจ  การจัดการทั่วไป จะต้องมีการศึกษาวิชาบัญชีไม่น้อยกว่า  9  หน่วยกิต หรือทางอื่นที่ก.ท.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.)  หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้  ทางบัญชี  พาณิชยการ เลขานุการ  การบริหารธุรกิจ  การจัดการทั่วไป  สำหรับทางการบริหารธุรกิจ  การจัดการทั่วไป จะต้องมีการศึกษาวิชาบัญชีไม่น้อยกว่า  15 หน่วยกิต หรือทางอื่นที่ก.ท.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

7.นายช่างโยธา ระดับ 2 จำนวน 2 อัตรา
 -ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค  (ปวท.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางเทคนิควิศวกรรมโยธา  เทคนิควิศวกรรมสำรวจ เทคนิคสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม ช่างก่อสร้าง ช่างสำรวจ ช่างโยธา ก่อสร้าง หรือทางอื่นที่ก.ท.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.)  หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางเทคนิควิศวกรรมโยธา  เทคนิควิศวกรรมสำรวจ เทคนิคสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม ช่างก่อสร้าง ช่างสำรวจ ช่างโยธา ก่อสร้าง หรือทางอื่นที่ก.ท.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

8.เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน ระดับ 2 จำนวน 4 อัตรา
 -ได้รับประกาศนียบัตรทางการสาธารณสุข   การพยาบาล  การแพทย์แผนไทย  ซึ่งมีระยะเวลา การศึกษาไม่น้อยกว่า  2  ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ หรือทางอื่นที่ก.ท.กำหนดว่า ใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ หรือ
-ได้รับประกาศนียบัตร  หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้  ทางการสาธารณสุข  การพยาบาล ซึ่งมีระยะ เวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า  3  ปี  ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ หรือทางอื่นที่ก.ท.กำ หนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ หรือ
-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.)  หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้  ทางการแพทย์แผนไทย หรือทางอื่นที่ก.ท.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

9.นิติกร ระดับ 3 จำนวน 6 อัตรา
 -ได้รับปริญญาตรี   หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้  ทางกฎหมาย  หรือทางอื่นที่ก.ท.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ หรือ
-ได้รับปริญญาโท   หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้  ทางกฎหมาย  หรือทางอื่นที่ก.ท.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

10.เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ระดับ 3 จำนวน 5 อัตรา
 -ได้รับปริญญาตรี  หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางบัญชี พาณิชยศาสตร์ หรือทางอื่นที่ก.ท.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ หรือ
-ได้รับปริญญาโท  หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางบัญชี พาณิชยศาสตร์ หรือทางอื่นที่ก.ท.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

11.วิศวกรโยธา ระดับ 3 จำนวน 4 อัตรา
 -ได้รับปริญญาตรี  หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมชลประทาน วิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรมสำรวจ หรือทางอื่นที่ก.ท.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ก.ว.) หรือ
-ได้รับปริญญาโท    หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้    ทางวิศวกรรมโยธา    วิศวกรรมชลประทาน วิศวกรรมสุขาภิบาล   วิศวกรรมสำรวจ   หรือทางอื่นที่ก.ท.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ก.ว.)

ค่าธรรมเนียมสอบ ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าธรรมเนียมสอบสำหรับตำแหน่งที่สมัครสอบตามอัตรา ดังนี้
ตำแหน่งระดับ 1 ค่าธรรมเนียม 100 บาท
ตำแหน่งระดับ 2 ค่าธรรมเนียม 100 บาท
ตำแหน่งระดับ 3 ค่าธรรมเนียม 200 บาท
เมื่อมีการออกเลขประจำตัวสอบแล้ว จะไม่คืนค่าธรรมเนียมสอบให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ

ผู้สนใจสามารถติดต่อซื้อคู่มือแนะนำการสมัครสอบได้ตั้งแต่วันที่  25  มกราคม  2549  ณ สำนัก งานท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี ชั้น 3 อาคาร 2 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี โทร.0-3933-0124, 0-3931- 1247 ต่อ 12, 17 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.chanlocal.th.gs

กำหนดรับสมัครสอบแข่งขันตั้งแต่วันที่ 1-22 กุมภาพันธ์ 2549 ณ ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองจัน ทบุรี  อำเภอเมืองจันทบุรี  จังหวัดจันทบุรี  ในวันและเวลาราชการ  (มีสิทธิ์สมัครสอบได้เพียง 1 ตำแหน่งเท่านั้น)

--------------------------------------

โดย thaisouth team   เมื่อวันที่ 19 ม.ค. 2549 12:59:44 น.

 ความคิดเห็น
ลำดับที่ 1

อยากให้ทางเทศบาลจังหวัดจันทบุรี สามารถใช้บัญชีข้ามจังหวัดได้สำหรับผู้ที่สอบผ่าน ตอนนี้กำลังรอฟังคำตอบว่าจะข้ามจังหวัดได้หรือไม่ได้ เพราะในใบสมัครให้ผู้สมัครกรอกไปว่าจะเลือกลงภาคใด เห็นใจหน่อยนะคะ (คนใต้) อยากบรรจุ อยากให้ใช้บรรชีข้ามจังหวัดได้ อยากกลับไปอยู่บ้าน ดูแลพ่อ อีกอย่างแม่ก็เสียชีวิตจากเหตุภัยพิบัติซึนามิ

จาก อยากให้ใช้บัญชีข้ามจ เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2550 11:34:29 น.